22/09/2009

Kinh Vực Sâu

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được ? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (… tên …) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.

Kinh Cầu Cho Các Linh Hồn

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu , Chúa đã phán dạy rằng: “Bay hãy xin thì bay sẽ được” . Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng, thương đến các linh hồn nơi luyện ngục . Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van , cho linh hồn ông bà, cha mẹ , anh em , bạn hữu con . Xin Chúa mở cửa Thiên Đàng cho các linh hồn ấy vào . Xin cho các linh hồn ấy được sự sáng vô cùng hằng soi cho liên. Amen.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét