22/05/2009

Ngắm đàng Thánh Giá

(Đọc vào Thứ 6 đầu tháng và Mùa Chay)
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chúng con ước ao ngắm 14 nơi thương Đức Chúa Giêsu trong đàng thánh giá này, cho được kính mến trả Nghĩa Đức Chúa Giêsu . Chớ gì chúng con được viếng những nơi thương khú ấy, như bổn đạo thành Giêrusalem, cho được ăn mày các ơn bơỉ Đàng Thánh Giá mà ra. Song le chúng con là con chiên lạc xa đàn , thì xin dâng lòng chúng con làm đàng thánh giá mà ngắm, cùng in vào lòng những sự thương khú Đức Chúa Giêsu đã chịu, để mà yên ủi chúng con ở chốn khách đày này, cho ngày sau được trông cậy 14 nơi thương khú ấy như bậc thang đem chúng con về thiên đàng, mà hát mừng tạ ơn Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng.
Hát (đứng): (1) Mẹ Khi đứng bên Thánh Giá thảm thương, thấy Con treo trên thập giá khôn lường, hai hàng nước mắt tuôn ròng ròng.
Xướng (quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Nơi Thứ Nhất: Quan Philatô luận giết Đức Chúa Giêsu
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, là Vua cả trên trời dưới đất, là Đấng thiên hạ ước ao lâu đời, mà Philatô luận giết Chúa con cách xấu hổ nhuốc nha dường ấỵ
Xin ban cho con ăn năn đền tội, cho đáng Chúa con cưú lấy con ơi tòa phán xét sau nàỵ
Xướng: Laỵ Chúa, xin Chúa thương xút chúng con.
Đáp: Xin Chúa thương xút chúng con.
Hát(đứng): (2) Lòng thân mẫu như gươm sắc thâu qua, biết bao đắng cay cùng Chúa chan hòa, ôi ! Mẹ đau khổ suy nào cùng .
Xướng(quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô.
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.
Nơi Thứ Hai: Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu đánh nát và mình ra, cùng vác Thánh Giá nặng vì tội chúng con .
Xin ban ơn cho con chịu các sự Khốn khú trong bậc con, như Thánh Giá Đức Chúa Trời đã định cho con phải chịu, mà theo Chân Đức Chúa Giêsu cho trọn .
Xướng: Laỵ Chúa, xin Chúa thương xút chúng con .
Đáp: Xin Chúa thương xút chúng con .
Hát(đứng): (3) Mẹ thương Con một Thiên Chúa chí nhân, đã cưu mang xưa vinh phúc vô ngần, nay Người đau khổ hơn mọi người Xướng(quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô .
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ

Nơi Thứ Ba: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu đánh nát cả Và mình ra, cùng vác Thánh Giá nặng vì tội chúng con.
Xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khú trogn bậc con, như Thánh Giá Đức Chúa Trời đã định cho con phải chịu, mà theo Chân Đức Chúa Giêsu cho trọn .
Xướng: Laỵ Chúa, xin Chúa thương xút chúng con .
Đáp: Xin Chúa thương xút chúng con .
Hát(đứng): (4) Nào ai chẳng cùng than khúc thảm thương, với Maria, Mẹ Chúa thiên đàng, trong giờ Con Chúa mang cực hình . Xướng(quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô .
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ

NƠI THỨ BỐN: Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá
Lạy ơn Đức Mẹ, khi trước thấy con ra đời thì Thiên Thần hát mừng, mà rầy thấy Con nát tan và mình ra trong thay quân dữ đem đdi giết, thì lòng Đức Mẹ đau đớn, như phải đao sắc thâu qua lòng vậy .
Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng con, được lòng ăn năn đau đớn, và cầu cho kẻ cú tội được trở lại cùng Đức Chúa Trời .
Xướng: Laỵ Chúa, xin Chúa thương xút chúng con .
Đáp: Xin Chúa thương xút chúng con .
Hát(đứng): (5) Nguười ơi hãy trông Mẹ Chúa Giêsu, dưới cây khổ đau tâm trí thảm sầu, sao lòng chai đá không buồn rầu .
Xướng(quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô .
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ

NƠI THỨ NĂM: Ông Simon vác Thánh Giá đỡ Đức Chúa Giêsu
Khi quân dữ thấy Đức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết, thì nú bắt ông Simon vác Thánh Giá đỡ Đức Chúa Giêsụ Thương ôi! Nào con chiên Chúa con đâu hết, mà để Thánh Giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy ?
Xin ban ơn giúp sức cho con, cùng kẻ thuộc về con, được chịu mọi sự khú lòng, như vác đỡ Thánh Giá Đức Chúa Giêsu vậy .
Xướng: Laỵ Chúa, xin Chúa thương xút chúng con .
Đáp: Xin Chúa thương xút chúng con .
Hát(đứng): (6) Giờ đây ngắm suy Con Chúa chí nhân, hiến thân hy sinh chuộc lỗi nhân trần, cam chịu bao đớn đau cực hình .
Xướng(quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô .
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ

NƠI THỨ SÁU: Bà Veronica trao khăn cho Đức Chúa Giêsu lọt mặt
Tôi khen lòng mạnh bạo bà Veronica, chẳng sợ Quân dữ, một mến Đức Chúa Giêsu, mà thấy cả Và mình maú chảy ra, thì trao khăn cho người lọt mặt đi
Xin in hình tượng Đức Chúa Giêsu vào lòng con , như in vào khăn bà Veronica, cho con được lòng mến Đức Chúa Giêsu cho trọn .
Xướng: Laỵ Chúa, xin Chúa thương xút chúng con .
Đáp: Xin Chúa thương xút chúng con .
Hát(đứng): (7) Mẹ Maria là suối yêu thương , hãy xin cho con đau đớn cùng Người, gây nhiều công phúc trên đường dài.
Xướng(quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô .
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ

NƠI THỨ BẢY: Đức Chúa Giêsu ngã xuỐng đất lần thứ hai
Các sự khốn khú Đức Chúa Giêsu chịu, một ngày một hơn, gượng đi chẳng được, thì ngã xuống đất lần nữa, quân dữ đạp dậy giục đi cho chúng .
Xin Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn .
Xướng: Laỵ Chúa, xin Chúa thương xút chúng con .
Đáp: Xin Chúa thương xút chúng con .
Hát(đứng): (8) Nguyện xin lửa yêu nung đốt tâm con, biết yêu mến Chúa trọn cả tâm hồn, cho dù sao cũng không sờn lòng .
Xướng(quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô .
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ

NƠI THỨ TÁM:
Đức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, cha)?ng nề chịu trăm nghìn sự thương khú, cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem, như cha yên ủi con trong cơn khúc lúc .
Xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con , cùng các con chiên nước này, như yên ủi con thành Giêrusalem vậy, chớ bỏ chúng con mồ côi làm chi .
Xướng: Laỵ Chúa, xin Chúa thương xút chúng con .
Đáp: Xin Chúa thương xút chúng con .
Hát(đứng): (9) Mẹ Maria xin hãy giúp con, khắc sâu vết thương của Chúa nhân lành , trong lòng con chẳng khi nào sờn.
Xướng(quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô .
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ

NƠI THỨ CHÍN : Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba
Laỵ ơn Đức Chúa Giêsu, đã gần đến núi Calvariô chẳng còn ai nhìn, máu đã chảy ra hết, thì ngã xuống đất một lần nữa . Ở con cháu Adong, hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai ?
Xin Đức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột làm chi .
Xướng: Laỵ Chúa, xin Chúa thương xút chúng con .
Đáp: Xin Chúa thương xút chúng con .
Hát(đứng): (10) Nguyện xin khúc than với Đức Nữ Trinh, đớn đau thảm thương chung với Chúa mình, bao ngày con sống trên phàm trần .
Xướng(quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô .
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ

NƠI THỨ MƯỜI: Quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, khi quân dữ toan đúng đanh Đức Chúa Giêsu, thì nú lột áo ra hết , để cho xấu hổ cùng đau đớn.
Xin ban cho con giữ mình cho khỏi chước ma quỷ cám dỗ.
Xướng: Laỵ Chúa, xin Chúa thương xút chúng con .
Đáp: Xin Chúa thương xút chúng con .
Hát(đứng): (11) Mẹ Maria trinh khiết vô song, hãy xin cho con chung nỗi u buồn, không hề than trách, không ngại ngùng .
Xướng(quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô .
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ

NƠI THỨ MƯỜI MỘT: Quân dữ đúng đanh Đức Chúa Giêsu
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, ch.iu đúng đanh vào Thánh Giá vì tội con .
Xin ban ơn cho con đúng đanh xác thịt con vào Thánh Giá Chúa con, kẻo còn phạm tội lỗi nữạ
Xướng: Laỵ Chúa, xin Chúa thương xút chúng con .
Đáp: Xin Chúa thương xút chúng con .
Hát(đứng): (12) Lòng con nhớ luôn ơn Chúa Cứu con, hiến dâng lên Chúa toàn thể xác hồn , cho dù đau đớn không hề rời .
Xướng(quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô .
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ

NƠI THỨ MƯỜI HAI:
Đức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh Giá
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu mọi sự khốn khú cho đến gần hết hơi, thì gục đầu xuống giã Đức Mẹ mà sinh thì.
Xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết, được ban phú linh hồn trong tay Chúa con.
Xướng: Laỵ Chúa, xin Chúa thương xút chúng con .
Đáp: Xin Chúa thương xút chúng con .
Hát(đứng): (13) Lòng con ao ước được thương tích Chúa ban, biết thiết tha mến yêu Chúa muôn loài, vui lòng khi chết đi cùng Người
Xướng(quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô .
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ

NƠI THỨ MƯỜI BA:
Tháo đanh Đức Chúa Chúa Giêsu xuống, mà phú ở tay Đức Mẹ
Ai xem thấy hai ông Thánh tháo đanh Đức Chúa Giêsu mà đem xác xuống, cách thảm thiết làm vậy mà cầm nước mắt được ư ?
Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội, như tháo đanh Đức Chúa Giêsu vậy.
Xướng: Laỵ Chúa, xin Chúa thương xút chúng con .
Đáp: Xin Chúa thương xút chúng con .
Hát(đứng): (14) Nguyện xin Giêsu thường đến chúng con, khấng ban Mẫu Thân thương giúp linh hồn, công toàn danh thắng khi lìa trần .
Xướng(quỳ): Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô .
Đáp: Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ

NƠI THỨ MƯỜI BỐN :
Táng xác Đức Chúa Giêsu trong hang đá
Ông Thánh Giuse, ông Thánh Nicôđêmô, ông Thánh Gioan tắm xác Đức Chúa Giêsu cho sạch các dấu, lấy thuốc tho_m mà xức, lấy khăn sạch mà bọc, cùng táng trong hang đá . Mọi sự khốn khúĐức Chúa Giêsu chịu, nào cú khi nào khú khăn thiếu thốn cho bằng khi táng xác ư ?
Xin ban lòng mến cho con như thuốc thơm, và lòng sạch sẽ như khăn sạch , cùng lòng vững vàng như hang đá, và các ơn bởi sự thương khú Đức Chúa Giêsu, cho con dọn mình chịu Mình Thánh, Máu Thánh Đức Chúa Giêsu vào lòng, như táng nhiệm ở đời này, cho ngày sau được xem thấy tỏ tưởng Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha, và Đức Chuá Thánh Thần đời đời chẳng cùng . Amen

Sau đó đọc: 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh kính mừng, 1 kinh sáng danh
Xướng: Lạy Chúa, xin Chúa thương xút chúng con .
Đáp: Xin Chúa thương xút chúng con

0 nhận xét:

Đăng nhận xét