26/05/2009

8 Cách Để Cầu Nguyện

Một sự sáng tạo nhỏ có thể làm sâu sắc những câu chuyện của bạn với Thượng Đế.
Viết bởi Rebecca Brooks

1. Viết nhật ký về những lời cầu nguyện của bạn. Nhưng đừng chỉ viết xuống những yêu cầu mà thôi. Viết ra những câu hỏi, những việc đau lòng, và những khó khăn. Đừng quên viết xuống những lời ca ngợi nữa. Hãy sáng tạo. Viết những lời cầu nguyện thành những bài thơ. Viết một lá thư cho Thượng Đế. Rồi trở lại và đọc những lời nhật ký trong khoảng một tuần hay một tháng. Có một cơ hội tốt rằng bạn sẽ được nhắc lại Thượng Đế đã trả lời những lời cầu nguyện của bạn như thế nào. Và khi bạn cảm thấy xuống tinh thần, những lời cầu nguyện trong quá khứ sẽ nhắc nhở bạn về sự tốt lành và tình yêu của Thượng Đế dành cho bạn.

2. Hãy thực hiện một cuộc đi bộ và cầu nguyện. Hãy đi bộ trong một khu rừng dành riêng và ca ngợi Thượng Đế cho sự sáng tạo tuyệt đẹp của Ngài. Hãy đi bột vòng quanh láng giềng của bạn và cầu nguyện cho từng ngôi nhà mà bạn đi ngang qua. Hay thực hiện một "cuộc đi bộ cầu nguyện" trên đường bộ quanh trường bạn học.

3. Hãy cầu nguyện qua lịch và thời gian biểu của bạn. Bạn có một bài kiểm tra sắp tới không? Hãy cầu nguyện cho sự bình an của trí óc. Hãy cầu nguyện cho những cầu thủ cả hai bên của trần bóng rổ tối thứ Sáu . Cầu xin Thượng Đế mang những người chưa là Cơ Đốc Nhân đến dự trại huấn luyện thanh niên mùa đông của bạn.

4. Cầu Nguyện Với Kinh Thánh. Ví dụ như rong thời gian đọc Kinh Thánh của bạn, bạn đọc được câu Kinh Thánh 1 Phi-e-rơ 5:7: "lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em." Hãy chuyển câu Kinh Thánh đó vào một lời cầu nguyện: "Thưa Đức Chúa Trời, con sẽ tin vào Ngài va giao cho Ngài tất cả những lo lắng của con. Con biết Ngài sẽ lo cho con." Hãy làm điều này với những câu Kinh Thánh mà biểu hiện những cần thiết và với những câu mà ca ngợi Thượng Đế. Vậy sao không cá nhân hóa Lời Cầu Nguyện của Đức Chúa Trời? Lấy mỗi câu hay phần của câu từ lời cầu nguyện nổi tiếng này (Ma-thi-ơ 6:9-13) và viết nó trong một cách mà áp dụng thẳng vào cuộc đời bạn.

5. Hãy cầu nguyện về những tin tức. Khi bạn đọc hay nghe về một vấn đề khó khăn, hãy cầu nguyện cho những người liên quan tới vấn đề đó. Hãy cầu nguyện cho những chính trị gia và những người lãnh đạo đất nước và cộng đồng mà làm những tin tức đó.

6. Hãy kết bạn. Hãy tìm người để cầu nguyện chung thường xuyên. Hãy lên chương trình để gặp nhau tại một tiệm cà-phê một hay hai lần một tuần, hay gặp nhau trước khi đi học. Sự cầu nguyện với một người bạn là rất tốt cho trách nhiệm cá nhân. Nó cũng là cách hay để đưa tình bạn tới một mức sâu hơn.

7. Hãy yên lặng. Nếu lời cầu nguyện là một cuộc đàm thoại, khi đó bạn cũng cần lắng nghe trong sự yên lặng. Và sự yên lặng có nghĩa là tránh xa khỏi những sự chi phối như là nhạc hay ti-vi. Một góc yên lặng nhỏ tại thư viện có thể là nơi tốt nhất. Khi bạn lắng nghe, đừng nghĩ là phải nghe một giọng nói. Nhưng nên nghĩ là Thượng Đế làm cảm động lòng bạn, di chuyển lương tâm bạn, hay giúp bạn nhận biết điều gì bạn cần để làm hay thay đổi.

8. Hãy giữ một lời cầu nguyện trên đôi môi bạn. Hàng chục suy nghĩ đi qua trong trí bạn mỗi ngày. Bạn mơ vào ban ngày. Bạn có thể suy nghĩ những ý xấu hay lời đồn đãi. Hãy đưa những giấc mơ ngày và những ý nghĩ không-tốt đó vào trong những lời cầu nguyện. Hãy nài xin Thượng Đế để giúp đở một người bị làm buồn bởi lời đồn đãi. Hãy xin Ngài tha thứ cho những ý nghĩ mà đem tâm trí của bạn đến nơi mà nó không nên đi tới. Hãy đưa những giấc mơ ngày và những ý nghĩ khác qua trong đầu vào những giây phút để nhận biết sự hiện diện của Thượng Đế trong cuộc đời của bạn. Khi bạn học để giữ một lời cầu nguyện trên đôi môi của bạn, bạn sẽ đến gần hơn tới sự hiểu biết mà nó có nghĩa là để "cầu nguyện liên tục" (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17).

Chuyển ngữ: Ngô Ngọc Di (Hopeway.org)


8 Ways to Pray


A little creativity can deepen your talks with God.
by Rebecca Brooks

1. Journal your prayers. But don't just journal requests. Write out questions, heartaches and struggles. Don't forget to journal praises, too. Be creative. Put your prayers into poems. Write a letter to God. Then go back and read your journal entries in a week or a month. There's a good chance you'll be reminded of how God has answered your prayers. And when you're feeling down, your past praises remind you of God's goodness and love for you.

2. Take a prayer walk. Hike in a forest preserve and praise God for his beautiful creation. Walk around your neighborhood and pray for the family in each home you pass. Or take a "prayer walk" on the sidewalk around your school.

3. Pray over your calendar and schedule. Got a test coming up? Pray for peace of mind. Pray for the players of Friday night's basketball game-both sides. Ask God to bring non-Christians to your winter youth retreat.

4. Pray Scripture. Let's say that during your Bible reading time you come across 1 Peter 5:7: "God cares for you, so turn all your worries over to him" (CEV). Turn that verse into a prayer: "Lord, I'm going to trust you and give you all my worries. I know you will take care of me." Do this with Scriptures that express needs and also with those that praise or thank God. Hey, why not personalize the Lord's Prayer? Take each sentence or phrase from this well-known prayer (Matthew 6:9-13) and write it in a way that applies directly to your life.

5. Pray about the news. When you read or hear about a troubling issue, pray for the people involved. Pray for politicians and other national and community leaders who make the news.

6. Partner up. Find someone to pray with regularly. Plan to meet at a coffee shop once or twice a week, or get together before school. Praying with a friend is great for personal accountability. It's also a cool way to take a friendship to a deeper level.

7. Be quiet. If prayer is a conversation, then you also need to listen in silence. And silence means getting away from distractions like music and TV. A quiet, little-used corner at the library could be the best place. As you listen, don't expect to hear a voice. But do expect God to tug at your heart, move your conscience, or help you realize something you need to do or change.

8. Keep a prayer on your lips. Dozens of thoughts pass through your mind daily. You daydream. You may think bad or gossipy thoughts. Turn those daydreams and not-so-great thoughts into prayers. Ask God to help a person hurt by gossip. Ask him to forgive you for thoughts that take your mind places it shouldn't go. Turn daydreams and other passing thoughts into moments to recognize God's presence in your life. As you learn to keep a prayer on your lips, you'll come a little closer to understanding what it means to "pray continually" (1 Thessalonians 5:17, niv).

0 nhận xét:

Đăng nhận xét