20/08/2009

Nghi thức đầu lễ

Nghi Thức Ðầu Lễ

Chủ Tế: Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.
Giáo Dân: Amen

(A) Chủ Tế: Nguyện xin ân sủng Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và tình yêu của Chúa Cha, và ơn thông hiệp của Chua Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Giao Dân: Và ở cùng Cha.

(B) Chủ Tế: Chúa ở cùng anh chị em.
Giao Dân: Và ở cùng Cha.

(C) Chủ Tế: Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa, Cha chúng và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh chị em.
Giáo Dân: Và ở cùng Cha.

Chủ Tế: Anh chi em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.

(A) Giáo Dân: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói việc làm, và những điều thiếu xót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tọi mọi đàng. Vì vậy tội xin Ðức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh, và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Amen

(B) Chủ Tế: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
Giáo Dân: Vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa.
Chủ Tế: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con.
Giáo Dân: Và ban ơn cứu tội cho chúng con.

(c) Chủ Tế: Chúa đã được sai đến để chữa những tâm hồn thống hối: Xin Chúa thương xót chúng con.
Giáo Dân: Xin Chúa thương xót chúng con
Chủ Tế: Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Giáo Dân: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Chủ Tế: Chúa ngự bên hữu Ðức Chúa Cha để cầu bầu cho chúng con: Xin Chúa thương xót chúng con.
Giáo Dân: Xin Chúa thương xót chúng con.

Chủ Tế: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta về cõi trường sinh.
Giáo Dân: Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cả tạ chúa vì vinh quang cao cả Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa la Thiên Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Ðức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khấn. Chúa ngự bên hữu Ðức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Ðấng Thánh, chỉ có Chúa la Chúa, chỉ có Chúa là Ðấng Tối Cao, cùng Ðức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Ðức Chúa Cha. Amen

Phụng Vụ Lời Chúa

Bài Ðọc I và Bài Ðọc II
Chủ Tế: Ðó là Lời Chúa.
Giáo Dân: Tạ ơn Chúa.

Chủ Tế: Chúa ở cùng anh chị em.
Giáo Dân: Và ở cùng Cha (hay Thầy)
Chủ Tế: Bài trích Phúc Âm theo Thánh (Marcô, Luca, Gioan, Matthêu)
Giáo Dân: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.

Phúc Âm:
Chủ Tế: Ðó là Lời Chúa.
Giáo Dân: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa

Giáo Dân: Tôi tin kính một Thiên Chúa, là Cha toàn năng, Ðấng tạo thàn trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.
Tôi tin kính một Thiên Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, sinh bởi Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản tính với Ðức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần, Ngươi đã nhập thể trong lòng Ðức Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng tôi; chịu khổ hình và mai táng đời Phongxiô Philatô. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh, Người lên trời ngự bên hữu Ðức Chúa Cha. Và Người sẽ trở lại trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước Người sẽ không bao giờ cùng.
Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Ðấng ban Sự Sống, Người bởi Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con mà ra, Người cũng được phụng thờ và tôn vinh với Ðức Chúa Cha và Dức Chúa Con, Người đã dùn gcác tiên tri mà phán dạy. Tôi tin có Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa tội để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen

Ðọc Lời Nguyện Giáo Dân
Người Ðọc: Chúng con hãy cầu xin Chúa.
Giáo Dân: Xin Chúa nhập lời chúng con.

Phụng Vụ Thánh Thể

Chủ Tế: Lạy Chúa, chúc tụng Chúa là Chúa tể càn khôn, vì Chúa rộng ban cho chúng con bánh này là hoa mầu ruộng đất và lao công của con người, chúng con dâng lên Chúa, để trở nên bánh nuôi sống chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.

Chủ Tế: Lạy Chúa, chúc tụng Chúa là Chúa tể càn khôn, vì Chúa rộng ban cho chúng con rượu này là rượu bởi cây nho và lao công của con người, chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.

Chủ Tế: Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Giáo Dân: Xin Chúa nhận lễ vật bởi tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh chúa, và mưu ích cho chúng con cùng toàn thể Hội Thánh Người.

Kinh Nguyện Thánh Thể

Chủ Tế: Chúa ở cùng anh chị em.
Giáo Dân: Và ở cùng Cha.
Chủ Tế: Hãy nâng tâm hồn lên.
Giáo Dân: Chúng con đang hướng về Chúa.
Chủ Tế: Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Giáo Dân: Thật là chính đáng.

Chủ Tế: Lạy Cha chí thánh, nhờ Ðức Giêsu Kito Con yêu quí của Cha, chúng tôi cả tạ Cha mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng, công - bình và hứu - ích cho phần cho phần rỗi chúng tôi: Người là Ngôi Lời, nhờ Người Cha đà tạo dựng muôn loài, Người được Cha sai đến làm Ðấng Cứu Thế và Chuộc Tội chúng tôi, bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể và sinh bởi Ðức Nữ Ðồng Trinh. Ðể chu toàn thánh lý Cha, và để gây dựng cho Cha mo6*t dân tộc thánh thiện, Người đã giang tay chịu chổ - hình, hầu phá hủy sự chết và tỏ bày sự sống lại. Vì thế, cùng với các Thiên Thần và toàn thể các Thánh, chúng tội đồng thanh tung hô vinh quang chúa rằng.

Giáo Dân: (Kinh Tiền Tụng) Thánh, Thánh, Thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh. Trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đên. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

Qùy

Chủ Tế: Lạy Chúa, Chúa thật là Ðấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa, thánh hóa lễ vật này, để trở nên cho chúng con Mình và Máu Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Chủ Tế: Khi bị nộp và chịu tiến chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói: "Tất cả các con cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con."

Chú Tế: Cũng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén rượu, cúng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói: "Tất cả các con cầm lấy mà uống, này là chén mấu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy."

Chủ Tế: Ðây là mầu nhiệm đức tin.
Giáo Dân: Lạy Chúa, chúng con loan truyển việc Chúa chịu chết, và tuyên xưng việc Chúa sống lại, cho tới khi Chúa lại đến.

Chủ Tế: Vì vậy, lạy Chúa, Khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh hằng sống và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa dã thương cho chúng con được xứng đáng hẩu cận trước nhan Chúa và phụng sự Chúa.
Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần Mình và Máu Ðức Kitô, được hợp nhất cùng nhau nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, cùng với Ðức Giáo Hoàng ......., và Ðức Gíam Mục....... chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.

Khi ban Bí Tích khai tâm, thì thêm
Chủ Tế: Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến những tân tòng hôm nay đã được liên kết vào gia đình Chúa nhờ phép Rửa Tội (và Thêm Sức), để ho7 quảng đại hăng hái bước theo Ðức Kitô là Con Chúa.

Trong Thánh Lễ cầu cho kẻ qua đời, thêm
Chủ Tế: Lạy Chúa, xin nhớ đến tôi tớ Chúa là ......... mà (hôm nay) Chúa đã gọi ra khỏi thế gian về với Cha. Xin ban cho kẻ đã chết như Con Chúa, thì cũng được sống lại như Người.

Chủ Tế: Xin Chúa cũng nhớ đến ông bà, cha mẹ, anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đã qua đời trong tình thương của Chúa, xin cho các linh hồn ấy được vào hướng ánh sáng tôn nhan Chúa.
Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cũng với Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các Thánh Tông Ðồ và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa khi ở trần gian, và cùng với các Ðấng ấy, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha nhờ Ðức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha.

Chủ Tế: Chính nhờ Ðức Kitô, cùng với Ðức Kitô, và trong Ðức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang đều là danh diệu đều thuộc về Cha, là Thiên Chúa toàn nặng, đến muôn thủa muôn đời.
Giáo Dân: Amen

Đứng

Chủ Tế: Vâng lệnh Chúa Cứu Thê, và theo thẻ thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Giáo Dân: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Chủ Tế: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọ sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, để nhờ lượng từ bi Chúa nâng đỡ, chúng con luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được yên ổ khỏi mọi biền loạnđang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở, lại của Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Chuộc chúng con.
Giáo Dân: Vì Chúa là Vua uy quyển và vinh hiển muôn đời.

Chủ Tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các Tông Ðồ rằng: "Thầy để lại bình an cho các con, Thần ban bình an của Thầy cho các con." xin đừng chất tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa; xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa là Ðấng hẳng sống hẳng trị muôn đời.

Chủ Tế: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Giáo Dấn: Và ở cùng Cha
Chủ Tế: Anh em hãy chúc bình an cho nhau.

Giáo Dân: Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chua, Ðấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.

Chủ Tế: Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Giáo Dân: Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.

Lắng nhận Mình Máu Thánh Chúa

Nghi Thức Kết Lễ

Chủ Tế: Chúa ở cùng anh chị em.
Giáo Dân: Và ở cùng Cha.
Chủ Tế: Xin Thiên Chúa toàn năng, là Cha, và Con, và Thánh Thần, ban phúc lành cho anh chị em.
Giáo Dân: Amen
Chủ Tế: Lễ xong, chúc anh chị em đi về bình an.
Giáo Dân: Tạ ơn Chúa.

introduction Rites

Priest: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit
All: Amen

(A) Priest: The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all.
All: And also with you.

(B) Priest: The Lord be with you.
All: And also with you.

(C) Priest: The grace and peace of God our Father and the Lord Jesus Christ be with you.
All: And also with you.

Priest: We reflect silently on our common sinfulness and ask God's mercy. As we prepare to celebrate the Mystery of Christ's love, let us acknowledge our failure and ask the Lord for pardon and strength.

(A) All: I confess to almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have sinned through my own fault, in my thoughts and in my words, in what I have done, and in what I have failed to do; and I ask the blessed Mary, ever virgin, and all the angels and saints, and to you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God.

(B) Priest: Lord, we have sinned against you.
All: Lord, have mercy.
Priest: Lord, show us your mercy and love.
All: And grant us your salvation.

(C) Priest Lord, have mercy.
All: Lord, have mercy.
Priest:Christ, have mercy.
All: Christ, have mercy
Priest: Lord, have mercy
All: Lord, have mercy.

Priest: May almighty God have mercy on us, forgive our sins, and bring us to everlasting life.
All: Amen.

Priest: Glory to God in the highest, and peace to his people on earth.
All: Lord God, heavenly King, almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Lord Jesus Christ, only Son of the Father, Lord God, Lamb of God, you take away the sin of the world: have mercy on us; you are seated at the right hand of the Father: receive our prayer. For you alone are the Holy One, you along are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen.

Liturgy of the Word

First and Second Reading
Person: This is the Word of the Lord.
All: Thanks be to God.

Priest: The Lord be with you.
All: And also with you.
Priest: A reading from the holy gospel according to (Luke, Mark, John, Mathew)
All: Glory to you, Lord.

Gospel
Priest: This is the word of the Lord.
All: Praise to you, Lord Jesus Christ.

All:: We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, Light from Light, true God from true God,begotten, no made, one Being with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation he came down from heaven: by the power of the Holy Spirit he was born of the Virgin Mary, and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate; he suffered, died and was buried. On the third day he rose again in fulfillment of the scriptures; he ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. With the Father and the Son he is worshipped and glorified. He has spoken through the Prophets. Webelieve in one holy catholic and apostolic church. We acknowledge one baptism for the fhtmiveness of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen

General Intercession
Person: We pray to the Lord.
All: Lord, hear our prayer.

Liturgy of the Eucharist

Priest: Blessed are you, Lord, God of all creation. Through your goodness we have this bread of offer, which earth has given and human hands have made. It will become for us the bread of life. Bless be God forever.

Priest: Blessed are you, Lord, God of all creation. Through you goodness we have this wine of offer, fruit of the vine and work of human hands. It will become our spiritual drink. Blessed be God forever.

Priest: Pray, brethren, that our sacrifice may be acceptable to God, the almighty Father.
All: May the Lord accept the sacrifice at your hand for the praise and glory of his name, for our good, and the good of all his church.

Eucharistic Prayer

Priest: The Lord be with you.
All: And also with you.
Priest: Lift up your hearts.
All: We lift them up to the Lord.
Priest: Let us vige thanks to the Lord, our God.
All: It is right to give him thanks and praise.

Priest: Father, it is our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks through yor beloved Son, Jesus Christ. He is thw Word through whom you made the universe, the Savior you sent to redeem us. By the power of the Holy Spirit he took flesh and was born of the Virgin mary. For our sake he opened his arms on the cross; he put an end to death and revealed the resurrection. In this he fulfilled you will and won for you a holy people. And so we join the angels and the saints in proclaiming your glory as we say:

All: Holy, holy, holy Lord, God of power and might, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest.

Please Kneel

Priest: Lord, you are holy indeed, the fountain of all holiness. Let your Spirit come upon these gifts to make them holy, so that they may become for us the body and blood of our Lord, Jesus Christ.

Priest: Before he was given up to death, a death he freely accepted, he took bread and gave you thanks. He broke the bread, gave it to his disciples, and said: "Take this, all of you, and eat it: this is my body which will be given up for you."

Priest: When supper was ended, he took the cup. Again he gave you thanks and praise, gave the cup to his disciples, and said: "Take this, all of you, and drink from it: this is the cup of my blood, the blood of the new and everlasting covenant. It will be shed for you and for all men so that sins may be forgiven. Do this in memory of me."

Priest: Let us proclaim the mystery of faith.

(A) All:Christ has died, Christ is risen, Christ will come again.

(B) All: Dying you destroyed our death, rising you restored our life. Lord Jesus, come in glory.

(C) All: When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, Lord Jesus, until you come in glory.

(D) All: Lord, by your cross and resurrection you have set us free. You are the Savior of the world.

Priest: In memory of his death and resurrection, we offer you, Father, this life-giving bread, this saving cup. We thank you for counting us worthy to stand in your presence and serve you.

Priest: May all of us share in the body and blood of Christ be brought together in unity by the Holy Spirit.

Priest: Lord, remember your Church throughout the world, make us grow in love, together with (name) our pope, (name) our bishop, and all the clergy.

In mass for the dead
Priest: Remember (name), whom you have called from this life. In baptism he (she) died with Christ: may he (she) also share in his resurrection.

Priest: Remember our brothers and sisters who have gone to their rest in the hope of rising again; bring them and all the departed into the light of your presence.
Have mercy on us all; make us worthy to share eternal life with Mary, the virgin Mother of God, with the apostles, and with all the saints who have done your will throughout the ages. May we praise you in union with them, and give you glory through your Son, Jesus Christ.

Priest: Through him, with him, in him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, almighty Father, forever and ever.
All: Amen.

Communion Rite

Stand

Priest: Let us pray with confidence to the Father in the words our Savior gave us:
All: Our Father, who art in heaven, hallow be thy name; thy kingdom come; thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses as we fhtmive those who trespass against us; and lead us not into temptation, but deliver us from evil.

Priest: Deliver us, Lord, from every evil, and grant us peace in our day. In your mercy keep us free from sin and protect us from all anxiety as we wait in joyful hope for the coming of our Savior, Jesus Christ.
All: For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever.

Priest: Lord Jesus Christ, you said to your apostles: I leave you peace, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your Church, and grant us the peace and unity of your kingdom where you live forever and ever.
All: Amen
Priest: The peace of the Lord be with you always.
All And also with you.
Priest: Let us offer each other the sign of peace.

All: Lamb of God, you take away the sins of the world: have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world: have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of teh world: grant us your peace.

Priest: This is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those who are called to his supper.
All: Lord, I am not worthy to receive you, but only say the word and I shall be healed.

Receiving Holy Communion

Concluding Rite

Priest: The Lord be with you.
All: And also with you.
Priest: May almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit.
All: Amen
Priest: The Mass is ended, go in peace.
All: Thanks be to God.

Nghi Thức Thánh Lễ
Trích Sách Lễ Rôma, năm 2002
Bản dịch Việt Ngữ được Tòa Thánh phê chuẩn ngày 10-05-2005
The Order Of Mass
The Roman Missal, revised by Decree of the Second Vatican Council and published by authority of Pope Paul VI. The English translations of the prayers and responses given here are copyright 1970-1985 by the International Commission on English in the Liturgy (ICEL).

A. Nghi Thức Ðầu Lễ
Introductory Rites
Lm: Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần.
Cđ: Amen
Priest: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
All: Amen

Lm: Nguyện xin ân sủng Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh (chị) em.
Hoặc:
Lm: Chúa ở cùng anh (chị) em.
Cđ: Và ở cùng cha.
Priest: The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all.
Or
Priest: The Lord be with you.
All: And also with you.

Lm: Anh (chị) em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Priest: My brothers and sisters, to prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us call to mind our sins.
Cđ: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh (chị) em: tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm, và những điều thiếu sót.
Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.
Vì vậy tôi xin Ðức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh (chị) em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
All: I confess to almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have sinned through my own fault, in my thoughts and in my words, in what I have done, and in what I have failed to do;
and I ask blessed Mary, ever virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters,
to pray for me to the Lord, our God.

Lm: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội, và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Cđ: Amen
Priest: May almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life.
All: Amen.

X: Xin Chúa thương xót chúng con.
Ð: Xin Chúa thương xót chúng con.
X: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Ð: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
X: Xin Chúa thương xót chúng con.
Ð: Xin Chúa thương xót chúng con.

Priest: Lord, have mercy.
All: Lord, have mercy.
Priest: Christ, have mercy.
All: Christ, have mercy.
Priest: Lord, have mercy.
All: Lord, have mercy.

Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời,
và bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, Là Chúa Cha toàn năng.
Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa là Con Ðức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con; Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Ðức Chúa Cha, xin thương xót chúng con.
Vì, lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Ðấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Ðấng Tối Cao, cùng Ðức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Ðức Chúa Cha.
Amen.
All: Glory to God in the highest,
and peace to his people on earth.
Lord God, heavenly King, almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory.
Lord Jesus Christ, only Son of the Father,
Lord God, Lamb of God, you take away the sin of the world: have mercy on us; you are seated at the right hand of the Father: receive our prayer.
For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, You alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father.
Amen.

Lm: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Linh mục dang tay đọc lời nguyện nhập lễ.
Cđ: Amen.
Priest: Let us pray.
[The priest sings or says the Opening Prayer,]
All: Amen.

B. Phụng Vụ Lời Chúa
Liturgy Of The Word

Bài Ðọc I, II
Kết thúc:
- Ðó là Lời Chúa.
Cđ: Tạ ơn Chúa.
First & second Reading:
[At the end of the reading, the lector proclaims, and the people respond:]
Lector: The Word of the Lord.
All: Thanks be to God!

Alleluia
Alleluia

Phúc Âm
- Chúa ở cùng anh chị em.
Cđ: Và ở cùng cha (thầy).
- Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh...
Cđ: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Kết thúc:
- Ðó là lời Chúa.
Cđ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Gospel:

Deacon (or Priest): The Lord be with you.
All: And also with you.
Deacon (or Priest): A reading from the Holy Gospel according to... [Matthew, Mark, Luke, or John]
All: Glory to you, Lord!

After the Gospel Proclamation:
Deacon (or Priest): The Gospel of the Lord.
All: Praise to you, Lord Jesus Christ!

Kinh Tin Kính
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Ðấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình.
Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Sinh bởi Ðức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Ðức Chúa Cha: nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan Phongxiô Philatô; Người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Ðức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, Nước Người sẽ không bao giờ cùng.
Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Ðấng ban sự sống, Người bởi Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con: Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy.
Tôi tin Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.
Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội.
Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau.
Amen.
NICENE CREED:
We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen.
We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, Light from Light, true God from true God, begotten, not made, one in Being with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation he came down from heaven: by the power of the Holy Spirit he was born of the Virgin Mary, and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate; he suffered, died, and was buried. On the third day he rose again in fulfillment of the Scriptures; he ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end.
We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. With the Father and the Son he is worshipped and glorified. He has spoken through the Prophets.
We believe in one holy catholic and apostolic Church.
We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins.
We look for the resurrection of the dead, and the life of the world to come.
Amen.

Lời Nguyện Tín Hữu
Cđ: Xin Chúa nhậm lời chúng con
General Intercessions
All: Lord, hear our prayer.

C. Phụng Vụ Thánh Thể
Liturgy Of The Eucharist
Linh mục dâng bánh và rượu.
Lm: Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Cđ: Xin Chúa nhận hi lễ bởi tay cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh Người.
Presentation of the Gifts
Priest: Pray, my brothers and sisters, that our sacrifice may be acceptable to God, the almighty Father.
All: May the Lord accept the sacrifice at your hands, for the praise and glory of his name, for our good, and the good of all his Church.

Linh mục dang tay đọc lời nguyện tiến lễ. Cuối lời nguyện, linh mục kết thúc:
Cđ: Amen.
[The priest sings or says this prayer, which is different for each Mass. At the end, the people respond:]
All: Amen.

X. Chúa ở cùng anh chị em.
Ð. Và ở cùng cha.
X. Hãy nâng tâm hồn lên.
Ð. Chúng con đang hướng về Chúa.
X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Ð. Thật là chính đáng.
Priest: The Lord be with you.
All: And also with you.
Priest: Lift up your hearts.
All: We lift them up to the Lord.
Priest: Let us give thanks to the Lord, our God.
All: It is right to give him thanks and praise.

Lm: Lạy Cha chí thánh, nhờ Con yêu quí của Cha là Chúa Giêsu Kitô, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc,….Vì thế, cùng với các Thiên thần và toàn thể các Thánh, chúng con ca tụng vinh quang Cha Và đồng thanh tung hô rằng:
Cđ: Thánh! Thánh! Thánh!
Chúa là Thiên Chúa các đạo binh.
Trời đất đầy vinh quang Chúa.
Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Chúc tụng Ðấng ngự đến nhân danh Chúa.
Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

All: Holy, holy, holy Lord,
God of power and might,
Heaven and earth are full of your glory.
Hosanna in the highest.
Blessed is he who comes in the name of the Lord.
Hosanna in the highest.

Chủ tế truyền phép bánh và rượu
Chủ tế: Ðây là mầu nhiệm đức tin.
Giáo dân tung hô:
Cđ: Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.
Chủ tế: Vì vậy, lạy Chúa,khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống lại,..... và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Ðức Giêsu Kitô, Con Chúa.
Priest: Let us proclaim the mystery of faith:
All: A - Christ has died, Christ is risen, Christ will come again.
or B - Dying you destroyed our death, rising you restored our life. Lord Jesus, come in glory.
or C - When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, Lord Jesus, until you come in glory.
or D - Lord, by your cross and resurrection, you have set us free. You are the Savior of the World.

Chủ tế: Chính nhờ Người, với Người và trong Người, Mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về Chúa Là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Cđ: Amen.
Priest: Through him, with him, and in him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, almighty Father, for ever and ever.
All: Amen!

D. Nghi Thức Hiệp Lễ
Communion Rite
Chủ tế: Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con; xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Priest: Let us pray with confidence to the Father in the words our Savior gave us.
All: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name; thy kingdom come; thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread; and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us; and lead us not into temptation, but deliver us from evil.

Chủ tế: Lạy Chúa , xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương...... và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Ðộ chúng con.
Cđ: Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Priest: Deliver us, Lord, from every evil, and grant us peace in our day. In your mercy keep us free from sin and protect us from all anxiety as we wait in joyful hope for the coming of our Savior, Jesus Christ.
All: For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các Tông đồ rằng: "Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con". Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa; xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa.
Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Cđ: Amen.

Priest: Lord Jesus Christ, you said to your apostles: I leave you peace, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your Church, and grant us the peace and unity of your kingdom where you live for ever and ever.
All: Amen

Chủ tế: Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Cđ: Và ở cùng cha.
Chủ tế hoặc phó tế: Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau
Priest: The Peace of the Lord be with you always.
All: And also with you.
Deacon or Priest: Let us offer each other a sign of peace

Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con.
Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin ban bình an cho chúng con.
All: Lamb of God, you take away the sins of the world: have mercy on us.
Lamb of God, you take away the sins of the world: have mercy on us.
Lamb of God, you take away the sins of the world: grant us peace.

Chủ tế: Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Cđ: Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Priest: This is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those who are called to his supper.
All: Lord, I am not worthy to receive you, but only say the word and I shall be healed

- Mình Thánh Chúa Kitô.
- Amen.
[- Máu Thánh Chúa Kitô.
- Amen.]
Communion Minister: The body of Christ.
Communicant: Amen.
Communion Minister: The blood of Christ.
Communicant: Amen.

Lời Nguyện Hiệp Lễ
Chủ tế: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
hủ tế dang tay đọc lời cầu nguyện hiệp lễ. Kết thúc
Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.
Cđ: Amen.

Prayer after Communion
Priest: Let us pray.
[The priest sings or says the Prayer after Communion, which is different for each Mass. At the end, the people proclaim their consent.]
All: Amen

F. Nghi thức kết lễ

Concluding Rite
Chủ tế: Chúa ở cùng anh chị em.
Cđ: Và ở cùng cha.
Chủ tế: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha, và Con  và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Cđ: Amen.
Phó tế hoặc Chủ tế: Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Cđ: Tạ ơn Chúa.
Priest: The Lord be with you.
All: And also with you.
Priest: May almighty God bless you,
the Father, and the Son, and the Holy Spirit.
All: Amen
Deacon or Priest: The Mass is ended, go in peace.
All: Thanks be to God!

0 nhận xét:

Đăng nhận xét