29/12/2009

Thiên Đàng & Địa Ngục

Lời Giới Thiệu
Cùng một lúc bảy thanh niên nam nữ ở Columbia thuộc Nam
Mỹ đã được Chúa Giê-xu đưa đi Thiên Đàng và Địa Ngục. Nhöõng lôøi
chöùng thật naày ñaõ ñöôïc ghi aâm bằng tieáng Taây Ban Nha, và Claudia Alejandra
Elguezabal dòch sang tieáng Anh, ghi treân maïng www.spiritlessons.com
Khi nhận được những lời chứng ngắn ngủi nầy, thoạt đầu
chúng tôi chưa nhận định được rõ tầm quan trọng. Chúng tôi nghĩ
rằng tập sách “Bí Mật Hỏa Ngục” và “Thiên Đàng Rất Thật” đã
được ấn hành mấy năm trước đây cũng đã rất đầy đủ cho thời đại
cuối cùng nầy cho đọc giả Việt Nam rồi. Nhưng trong tháng 12 năm
2007, Chúa bày tỏ rằng Ngài muốn chúng tôi phải phát hành thêm
quyển sách nầy để đọc giả có được những hiểu biết đúng đắn về
những gì con người sẽ phải đối diện sau khi chết... . Chúng tôi đãvâng lời Chúa, và những dòng chữ này đến tay Bạn.
Trong Kinh Thaùnh, Chuùa ñaõ baøy toû raát ñaày ñuû về Thieân
Ñaøng cuûa Ngaøi, cũng như về Ñòa Nguïc daønh cho nhöõng ngöôøi
chống nghòch Chuùa. Nhưng Chúa muốn thêm cho loài người
nhöõng quyeån saùch veà Thieân Ñaøng vaø Ñòa Nguïc trong nhöõng thôøi
gian gaàn đây… Lý do laø vì söï hôøi hôït vaø khoâng vaâng lôøi cuûa chuùng
ta. Chuùng ta thieáu khaû naêng caûm nhaän tính caùch nghieâm troïng
cuûa nhöõng lôøi caûnh caùo cuûa Chuùa trong Kinh Thaùnh. Teä hôn nöõa
laø ña soá chuùng ta có khi khoâng heà ñoïc Kinh Thaùnh, hoaëc laø ñoïc
quaù ít để chưa theå nhaän ñònh ra ñöôïc leõ thaät cuûa Ngaøi. Keát quaû là
Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết! (Ô-sê 4:6)Toâi tin raèng Chuùa ñaõ duøng nhöõng ñaày tôù cuûa Chuùa, nhö Baø
Mary Baxter (Bí Maät Hoûa Nguïc), Baø Choo Thomas (Thieân Ñaøng
Raát Thaät), Thần đồng Akiane, ông Terry với 40 viên đá quí ôû Tieåu
Bang Idaho ñeå ñaùnh nhöõng tieáng chuoâng cuoái cuøng cho chuùng ta
tröôùc khi quaù trễ. Nếu baïn khoâng ñoàng yù vôùi nhöõng caâu chuyeän
cuûa hoï thì toâi mong raèng bạn đang bỏ qua những câu Kinh Thánh
Chúa đã cho họ trích dẫn, vaø cuõng ñöøng vì nhöõng caâu chuyeän bạn
không tin naày maø ruùt lui khỏi coâng taùc rao giaûng veà Nöôùc Ñöùc
Chuùa Trôøi vaø söï Trôû Laïi cuûa Chuùa Cöuù Theá Gieâ-xu. Ñoù cuõnglaø söù maïng cuûa chuùng toâi.
Thaân ái trong Chúa Giê-xu,
California 2008,
Muïc sö Leâ Kim Cuùc
Hội Thánh Việt Lighthouse
www.thiendangratthat.com
Phần Một: Khải Thị về Địa Ngục
Lời Chứng Thứ Nhất:
Có một người giàu mặc áo tiá và áo bằng vải gai mịn, hàng ngày
ăn ở rất là sung sướng. Lại có một người nghèo, tên là La-xa-rơ,
nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. Người ước ao
được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống; cũng có chó
đến liếm ghẻ người. Vả, người nghèo chết. thiên sứ để vào lòng
Áp-ra-ham. Người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu
ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Áp-ra-ham
và La-xa-rơ trong lòng người, bèn kêu lên rằng: Hỡi Áp-ra-ham tổ
tôi, xin thương lấy tôi, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước
để làm cho mát lưỡi tôi, vì tôi bị khổ trong lửa này quá đỗi. Nhưng
Áp-ra-ham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã
được hưởng những sự lành của mình rồi, còn La-xa-rơ phải những
sự dữ; bây giờ nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình.
Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn
từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không
được. (Lu-ca 16:19-26)
Kinh Thánh, Lời Chúa rất rõ ràng về vấn đề Thiên Đàng
và Địa Ngục. Trong phân đoạn trích từ sách Lu-ca Chương 16 trên
đây, Chúa Giê-xu phán với chúng ta về hai nơi: Thiên Đàng và Địa
Ngục, sự Cứu Rỗi hoặc hình phạt. Không có nơi nào ở giữa, không
có ngục luyện tội, cũng không có Limbo, nơi tạm trú cho những
người vừa chết từ giã trần thế để sẽ đi đến Thiên Đàng. Kinh Thánh
nói rất rõ về vấn đề này.
Ngày 11 tháng Tư năm 1995, Chúa ban cho chúng tôi một
sự bày tỏ đã làm thay đổi hẳn lối sống của chúng tôi. Chúng tôi gồm
bảy người là những thanh niên nam nữ mới tin nhận Chúa và
chưa biết nhiều về Kinh Thánh. Dầu vậy Chúa đã ban cho những
người hèn chúng tôi đặc quyền và trách nhiệm lớn lao để chia sẻ
khải thị nầy cho cả thế giới.Việc khởi sự vào khoảng 10 giờ sáng. Chúng tôi đang cầu
nguyện và chuẩn bị đi picnic ngày hôm đó. Thình lình, một tia sánh
cực kỳ mạnh, màu trắng chiếu vào một trong những cửa sổ phòng
của chúng tôi. Khi ánh sáng vừa xuất hiện thì tất cả chúng tôi khởi
sự nói tiếng lạ, và được báp-tem Thánh Linh.
Lúc đó tất cả chúng tôi rất ngạc nhiên và mê mẩn về những
gì chúng tôi đang thấy. Ánh sáng vinh quang đó đã chiếu rực sáng
khắp phòng, sáng hơn cả ánh sáng mặt trời. Ở ngay giữa ánh sáng
đó, chúng tôi trông thấy một đoàn thiên sứ y phục trắng toát. Những
thiên sứ nầy rất đẹp và rất duyên dáng. Giữa đoàn thiên sứ đó, chúng
tôi thấy có dáng của một Người rất lạ lùng. Người nầy mặc một
chiếc áo dài và áo choàng trắng. Tóc Ngài như những sợi chỉ vàng.
Chúng tôi không thể nhìn thấy rõ mặt Ngài vì ánh sáng quá chói lòa.
Dầu vậy chúng tôi thấy chung quanh ngực Ngài là một dây thắt bằng
vàng có ghi chữ “Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa”.
Chân Ngài đi giày bằng vàng ròng, và vẻ đẹp của Ngài không có gì
sánh nổi. Khi chúng tôi vừa nhìn thấy sự hiện diện của Ngài thì tự
động tất cả chúng tôi đều quì mọp xuống.
Chúng tôi bắt đầu nghe tiếng phán của Ngài, đó là một giọng
nói đặc biệt và lạ lùng. Mỗi lời đều như xoáy vào lòng chúng tôi như
chiếc gươm hai lưỡi, y như lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 4:12. Ngài
phán với chúng tôi những lời hết sức đơn giản nhưng đầy quyền
năng: “Các con bé bỏng của Ta ơi, đừng sợ hãi, Ta là Giê-xu người
Na-xa-rét. Ta đến thăm các con và tỏ cho các con thấy một sự huyền
nhiệm để các con có thể làm chứng cho các thành phố, các quốc gia,
các thành thị, các hội thánh, và ở khắp mọi nơi. Những nơi mà Ta
sai các con đi, các con sẽ đi, và nơi mà Ta bảo đừng đi đến thì các
con sẽ không đi.”Thánh Kinh là Lời Chúa nói trong sách của Giô-ên 2:28:
“Ta sẽ đổ Thần Ta trên cả loài xác thịt, con trai và con gái các ngươi
sẽ nói tiên tri, những người già cả các ngươi sẽ thấy chiêm bao,
những kẻ trai trẻ các ngươi sẽ xem sự hiện thấy.” Đây là lúc Chúa
đang sửa soạn cho mọi người để sẵn sàng cho sự trở lại của Ngài.
Và rồi điều lạ lùng đã xảy ra: một tảng đá hiện ra giữa phòng.
Chúa ở cùng chúng tôi, nhấc chúng tôi lên mỏm đá này. Tảng đá
nằm lơ lửng cách sàn nhà khoảng chừng một gang tay để lộ ra một
lỗ hổng thật lớn ngay trên sàn nhà. Miệng lỗ thật là to, đen ngòm
giống như cái hang trông thật khủng khiếp. Ngay sau đó chúng tôi
rớt trên mỏm đá và đi xuống lỗ hổng tối đen trên sàn, rồi chúng tôi
bị đẩy đến giữa lòng trái đất.Trong lúc đang ở trong tình trạng đen tối ảm đạm này, chúng
tôi quá đỗi sợ hãi! sợ hãi đến nỗi phải thưa với Chúa “Chúa ơi,
chúng con không muốn đi đến chỗ này, đừng dẫn chúng con đến
đây nữa, xin dẫn chúng con ra khỏi đây đi!” Chúa trả lời với chúng
tôi với một giọng thật nhân từ và đầy lòng thương xót “Đây là một
kinh nghiệm cần có để các con thấy mà nói lại cho những người
khác”.
Chúng tôi đang ở trong một đường hầm hình sừng trâu, bắt
đầu nhìn thấy bóng của những lũ quỉ và những hình dạng di chuyển
từ chỗ này đến chỗ khác. Chúng tôi tiếp tục đi xuống và xuống sâu
hơn nữa. Chỉ trong chốc lát, chúng tôi cảm nhận một sự trống không
và một nỗi sợ hãi khủng khiếp. Rồi chúng tôi tới mấy cái hang giống
như một mê cung rùng rợn. Chúng tôi không muốn đi vào bên trong
chút nào, một mùi tanh tưởi xông ra, sức nóng ngột ngạt khó thở.
Khi chúng tôi vô trong đó, chúng tôi thấy những vật khủng khiếp,
những hình ảnh dễ sợ. Khắp nơi đầy khói lửa, và có hàng ngàn xác
người ở trong những đám lửa đó. Họ bị khổ đau trong sự đầy ải dữ
tợn. Quang cảnh đó thật khủng khiếp, chúng tôi đã không muốn nhìn
những gì mà chúng tôi đang thấy.Nơi đó chia ra làm hai khu vực khổ hình riêng biệt. Một
trong những khu vực mà Chúa cho phép chúng tôi xem là một thung
lũng mà chúng tôi gọi là “Thung lũng của những vạc dầu”. Có cả
hàng triệu vạc dầu. Những vạc dầu này dính chặt xuống nền đất, và
có những nham thạch đốt cháy bên trong. Mỗi vạc dầu bên trong đó
có một linh hồn đã chết và đi xuống địa ngục.
Ngay khi những linh hồn đó thấy Chúa thì bắt đầu la hét lên:
“Chúa ơi, xin thương xót chúng con! Cho chúng con một cơ hội để
ra khỏi nơi đây! Hãy cho chúng con ra khỏi nơi đây, chúng con sẽ
nói với thiên hạ rằng nơi này là có thật!” Nhưng Chúa không để ý
lời họ. Có hàng triệu người, cả đàn ông, đàn bà và các thanh niên ở
nơi này. Chúng tôi cũng thấy có cả những người đồng tính luyến ái
và những người nghiện ngập đang bị khổ hình. Chúng tôi thấy hết
thảy mọi người đều hét lên trong cơn hết sức đau đớn.
Chúng tôi bàng hoàng nhìn những thân xác này đang bị hủy
diệt. Những con dòi bọ chui ra vô hốc trống rỗng ở mắt, miệng và tai
họ, chúng đục khoét làn da trên thân xác họ. Điều này ứng nghiệm những Lời Chúa được viết trong Ê-sai 66:24: “Khi dân sự ra ngoài,
sẽ thấy thây của những người bội nghịch cùng Ta; vì sâu chúng nó
chẳng hề chết, lửa chúng nó chẳng hề tắt, chúng nó sẽ làm những sự
gớm ghiếc cho mọi xác thịt.” Chúng tôi rất kinh hoàng với những gì
chúng tôi đang thấy. Chúng tôi thấy ngọn lửa cao từ 3 đến 4 thước.
Trong mỗi ngọn lửa đó có linh hồn của một người đã chết và đi
xuống địa ngục.
Chúa còn cho phép chúng tôi thấy một người đàn ông đang ở
trong một trong những cái vạc dầu. Ông ta bị dựng ngược lên, thịt ở
trên mặt rơi ra từng miếng. Ông ta đang chăm chú nhìn Chúa, và bắt
đầu la lớn lên, kêu danh Chúa Giê-xu: “Chúa ơi, xin Chúa thương
xót con, cho con cơ hội, cho con ra khỏi nơi này!” Nhưng Chúa
chẳng ngó lại, quay lưng đi. Khi Chúa Giê-xu làm như vậy thì người
này bắt đầu nguyền rủa và báng bổ Chúa, người này tên là John
Lennon, thành phần của nhóm nhạc Sa-tan The Beatle. John Lennon
là người chế nhạo và hỗn hào với Chúa suốt cuộc đời của mình. Ông
ta nói rằng Cơ-đốc giáo sẽ không còn nữa và Chúa Giê-xu sẽ bị mọi
người quên lãng. Thật sự ngày nay là con người này đã xuống địa
ngục trong khi Chúa Giê-xu vẫn còn sống đời đời và Cơ-đốc giáo
càng ngày càng được phát triển.Khi chúng tôi bắt đầu thả bộ trên những bờ vực này thì những
cánh tay vươn tới phía chúng tôi để kêu nài lòng thương xót. Họ kêu
xin Chúa Giê-xu cho họ ra khỏi nơi này, nhưng Chúa không nhìn
đến họ.
Kế đó chúng tôi bắt đầu đi qua những khu vực khác. Chúng
tôi đến nơi đau khổ kinh khủng nhất, đó là trung tâm của địa ngục.
Tại đây có những cảnh tra tấn kinh khủng hơn. Những hình thức tra
tấn tàn ác mà loài người không thể tưởng tượng nổi. Ở đây chỉ có
những người đã biết Chúa Giê-xu và Lời của Ngài: đó là các mục
sư, các vị truyền giáo và tất cả những người đã có một lần tiếp nhận
Chúa Giê-xu và biết lẽ thật của Ngài, nhưng sống đời sống hai mặt.
Cũng có những người tái phạm, sự cực hình của họ còn gấp ngàn lần
hơn những người khác. Họ la hét xin Chúa thương xót, nhưng lời
Chúa đã nói trong sách Hê-bơ-rơ 10:26-27 như sau: “Vì nếu chúng
ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn tế lễ
chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự chờ đợi kinh khiếp về sự phán xét, vàlửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi.”
Những linh hồn ấy ở đó bởi vì họ đã giảng, đã kiêng ăn,
đã hát ca ngợi Chúa và giơ tay lên cầu nguyện ở trong Hội Thánh,
nhưng ở ngoài phố và ở nhà, họ đã mắc tội tà dâm, gian lận, nói dối
và trộm cắp. Chúng ta không thể nói dối với Chúa được. Kinh Thánh
nói rằng: “Ai đã được giao cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn.”
(Lu-ca 12:48).
Sau đó Chúa lại cho phép chúng tôi chứng kiến hai người
đàn bà khi ở thế gian đã có lần họ là Cơ-đốc nhân, nhưng họ đã
không sống công bình trước mặt Chúa. Ở địa ngục người này nói
với người kia rằng: “Mày đáng nguyền rủa! Vì lỗi của mày mà tao
phải ở chốn này! Mày đã không giảng cho tao một Tin lành thánh
khiết! Bởi vì mày đã không nói sự thật cho tao nghe nên bây giờ tao
phải xuống địa ngục này.” Họ cãi cọ những điều này với nhau ở
giữa lửa bởi vì họ không có tình yêu, không có sự thương xót, hoặc
sự tha thứ…Có hàng ngàn linh hồn đã biết Lời Chúa nhưng đời sống
của họ không trong sạch trước sự hiện diện thánh của Chúa, Ngài
phán: “Ngươi không thể nào đùa giỡn với Chúa hoặc với lửa của địa
ngục!” Ngài cũng phán rằng: “Các con trai của Ta ơi, tất cả những
đau khổ ở trên trần gian tập trung lại một chỗ cũng không là gì cả,
không nghĩa lý gì so với sự đau đớn mà một người phải chịu tại một
phần được xem là tốt nhất ở dưới địa ngục này”. Nếu sự đau khổ
đó chỉ là một phần nhỏ ở địa ngục thì ở trung tâm địa ngục còn đau
khổ hơn biết bao, đó là nơi dành cho những người đã biết lời Chúa
mà lại bỏ đi. Và Chúa cũng đã phán với chúng tôi rằng: Chúng tôi
chỉ có thể đùa giỡn với lửa trần gian nhưng không thể nào đùa giỡn
với lửa địa ngục được.
Chúng tôi lại tiếp tục đi qua nhiều chỗ khác nữa và Chúa chỉ
cho chúng tôi nhiều loại người khác nhau. Chúng tôi thấy tất cả mọi
người ở đó phải chịu khoảng sáu cực hình khác nhau. Có những linh
hồn bị quỉ làm khổ bằng đủ các loại hình phạt. Một hình phạt khủng
khiếp khác là chính lương tâm họ nói với họ rằng “…Hãy nhớ khi
họ giảng cho ngươi, hãy nhớ khi ngươi đã nghe Lời của Chúa, hãy
nhớ khi họ nói về địa ngục thì ngươi đã cười nhạo báng!” Chính
lương tâm họ hành hạ họ giống hệt như những con sâu bọ bò trên
khắp thân thể họ, giống như ngọn lửa thiêu đốt nóng bừng hàng
ngàn lần nóng hơn là bạn tưởng. Đây cũng là phần thưởng của lũ
quỉ ban cho những kẻ tìm kiếm chúng và đi theo chúng khi họ còn
sống trên dương trần.
Lời của Chúa nói trong Khải Huyền 21:8 như sau “Còn
những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghét, kẻ dâm loạn,
kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của
chúng nó ở trong chỗ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết
thứ hai.”Kế đến, Chúa cho chúng tôi thấy một người đã giết sáu người.
Sáu người này bây giờ vây quanh hét lên và nói “Lỗi tại ngươi mà
bây giờ chúng ta phải ở đây, lỗi tại ngươi!” Kẻ giết người bịt tai lại
không muốn nghe nhưng dưới địa ngục, ngũ quan rất bén nhạy nên
người ấy không thể không nghe được.
Những linh hồn ở chỗ này bị đầy ải bằng sự khát nước không
thể chịu nổi, cũng không thể thỏa mãn được bằng bất kỳ cách nào.
Điều này giống như trong Kinh Thánh nói đến người giàu và Laxa-
rơ trong Lu-ca 16:19: Người giàu dưới địa ngục muốn có chỉ
một giọt nước thôi thì cũng thỏa lòng mà cũng không được”. Lời
của Chúa trong Ê-sai 34:9 chép “Các khe suối Ê-đôm sẽ biến thành
nhựa thông, bụi đất nó sẽ biến thành lưu hoàng, đất đai nó trở nên
nhựa thông đang cháy.”
Ở đó mọi linh hồn đều bị đám lửa vây trùm. Người ta nhìn
thấy ảo ảnh một con sông nước trong vắt ở giữa đám lửa, nhưng khi
họ cố gắng đến nơi thì con sông trở thành đám lửa. Họ cũng thấy
những cây đầy trái có nước, nhưng khi họ cố gắng đến đó để hái thì
tay họ bị lửa đốt cháy, còn lũ quỉ thì cười họ ngạo nghễ.
Sau đó, Chúa còn dẫn chúng tôi đến một nơi còn tồitệ hơn
những nơi chúng tôi đã thấy. Chúng tôi thấy một hồ lửa với lưu
huỳnh. Bên cạnh cái hồ này có một cái hồ nhỏ hơn. Trong hồ nhỏ
đó, có cả hàng triệu, triệu và triệu linh hồn đang kêu gào tha thiết xin
Chúa thương xót họ: “Chúa ơi, xin Chúa cho con ra khỏi nơi đây dù
chỉ một chút thôi, cho chúng con một cơ hội ra khỏi đây!!!” Dẫu sao,
Chúa cũng không thể làm gì cho họ được bởi vì họ đã bỏ qua cơ hội
họ có trên đất và đang nhận hình phạt của họ.
Giữa hàng triệu, triệu người đó, Chúa cho phép chúng tôi tập
trung chú ý vào một người mà nửa thân họ chìm trong hồ lửa. Chúa
cho chúng tôi hiểu và biết sự suy nghĩ của ông ta. Tên ông này là
Mác. Chúng tôi hết sức ngạc nhiên với những điều mà ông Mác nói
với chúng tôi bằng tư tưởng. Chúng tôi học được một bài học để đời
khi tôi thấy được ý nghĩ đó: “Tôi sẽ đổi bất cứ cái gì để được ở trong
chỗ của các em bây giờ! Tôi cũng sẽ đổi bất cứ cái gì để được trở về
trái đất, dù trong một phút thôi. Tôi sẽ không quan tâm nếu tôi phải
là người khốn khổ nhất, bịnh hoạn nhất, bị oán ghét nhất, hay nghèo
nàn nhất ở trên trần gian. Tôi sẽ đánh đổi tất cả để lại được sống ở
trên trái đất dù chỉ trong một phút.” Chúa Giê-xu đang nắm lấy tay
tôi. Ngài trả lời ý nghĩ của Mác: “Mác, tại sao ngươi muốn trở về
trái đất dù là một phút?’’ Anh ta thưa với Chúa bằng giọng nói đầy
nước mắt và khổ đau “Thưa Chúa! Con sẽ đổi bất kỳ cái gì để được
về trái đất dù chỉ là một phút, đơn giản là để ăn năn và được cứu.”
Khi Chúa nghe những điều Mác nói, tôi thấy Huyết của Chúa
chảy ra từ vết thương trên người Ngài và mắt Ngài tràn đầy nước
mắt, Ngài nói: “Thật quá trễ cho con! Đã được xếp đặt một lớp dòi
làm nệm cho con, sâu bọ thì làm mền.” (Ê-sai 14:11). Khi Chúa vừa
nói với anh ta như vậy thì anh ta chìm xuống nước vĩnh viễn. Thật là
đáng buồn, những linh hồn như vậy không còn hy vọng gì nữa.
Thưa quí vị: xin nhớ rằng chỉ khi chúng ta còn sống ở trên
trái đất này thì mới còn có cơ hội để ăn năn đ࿃ được lên Thiên
Đàng ở với Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Bây giờ tôi xin dành phần kế tiếp cho người chị em của
chúng tôi tiếp tục làm chứng. Cám ơn quí vị .
Lời chứng thứ hai, do Lupe:
Xin Chúa ban phước cho quí vị yêu dấu. Chúng ta cùng đọc
lời Chúa trong Thi Thiên 18:9 “Ngài làm nghiêng lệch các từng
trời, và ngự xuống, dưới chân Ngài có vùng đen kịt.” Khi Chúa với
lấy tay tôi, tôi nắm tay Ngài và chúng tôi cùng đi xuống dưới hang
này. Càng đi càng thấy tối đen đến mức độ tôi không còn nhìn thấy
tay kia của tôi nữa, là tay mà tôi không nắm lấy tay Chúa.
Bất thình lình chúng tôi vượt qua một cái gì đó đen ngòm
nhưng sáng lóng lánh, nó cũng phát ra tiếng động nữa. Bóng tối thật
là dầy đặc, dày đến nỗi tay tôi cũng không thể sờ được cái tường
thành đường hầm. Chúng tôi đi xuống dốc đường hầm thật là nhanh,
tôi có cảm giác như linh hồn tôi đã thoát khỏi thể xác tôi.
Chẳng bao lâu chúng tôi ngửi thấy mùi mục nát giống như
mùi thịt đã bị ung thối, mỗi lúc càng khủng khiếp hơn. Và rồi tôi
nghe thấy tiếng của hàng triệu, triệu linh hồn. Họ không ngớt gào
thét, khóc than và rên rỉ. Tôi kinh khiếp quá đến nỗi tôi quay sang
Chúa và thưa với Chúa rằng “Chúa ơi! Chúa dẫn con đi đâu vậy?
Hãy thương xót con! Xin thương xót con với Chúa ơi!” Chúa chỉđáp: “Con cần phải thấy những cảnh này để con có thể kể cho mọi
người khác nghe.”
Chúng tôi tiếp tục đi xuống đường hầm có dạng sừng trâu
này cho tới chỗ hoàn toàn đen tối. Rồi thì giống như vừa được gỡ
khỏi cái khăn bịt mắt, tôi nhìn thấy cả triệu, triệu ngọn lửa. Tôi nghe
thấy những tiếng gào thét đau đớn khủng khiếp của họ, nhưng chẳng
nhìn thấy một ai. Tôi thật tình là quá sợ. Tôi thưa với Chúa “Ôi!
Chúa ôi, xin thương xót con! Chúa ơi, xin thương xót con! Đừng
dẫn con đến chỗ này nữa, xin Chúa tha thứ cho con.” Vào lúc đó tôi
nghĩ tôi không còn phải là người đến chứng kiến những cảnh này
trong địa ngục, mà thực sự là Ngày Phán Xét. Đứng trước Đức Chúa
Giê-xu, người tôi run lên khủng khiếp, bởi vỉ tôi nghĩ: đây là ngày
cuối của cuộc đời tôi.
Chúng tôi được kéo xuống gần đám lửa lớn ở phía đằng
trước. Đó là một đám lửa vĩ đại đang cháy phừng phừng. Tôi tiếptục đi xuống từ từ, nhìn thấy vô số đám lửa và nghe thấy hàng triệu
linh hồn đang gào khóc cùng một tiếng.
Rồi thì tôi trông thấy một cái bàn gỗ, nó không hề bị lửa xém
cháy. Dường như có những chai bia trên đó. Trông thì có vẻ tươi mát
lắm nhưng đầy những lửa. Khi tôi đang nhìn vào đó, thì thình lình có
một người đàn ông xuất hiện. Thịt của hắn hình như đã bị hủy hết,
chỉ còn lại là bộ quần áo dính bùn và cháy xém. Hắn bị mất cả hai
mắt, miệng và tóc vì lửa. Dẫu vậy, hắn vẫn có thể nhìn thấy tôi. Đó
là linh hồn của một người có thể nghĩ, lý luận và thực sự nhìn thấy
được, nhưng thể xác không phải giống như là thể xác tự nhiên của
bạn và tôi. Hắn giơ tay xương xẩu hắn hướng về Chúa và bắt đầu lớn
tiếng kêu van “Chúa ơi! Xin thương xót con! Xin Chúa thương xót
con! Con đang đau nhức lắm! Con đang bị cháy! Xin Chúa thươngxót và cho con ra khỏi nơi này!” Chúa nhìn anh ta thương hại và
tôi bắt đầu cảm thấy có gì âm ấm trong tay tôi. Tôi nhìn và thấy đó
là máu… máu của Chúa Giê-xu! Máu của Chúa chảy ra từ tay Ngài
khi Ngài thấy cơn đau đớn của người đó đang bị nhận chìm trong
đám lửa.
Rồi người đàn ông này nhìn chằm chằm vào cái bàn, tiến tới
những chai đó. Anh nắm lấy một chai, khi anh ta sắp sửa uống thì
lửa và khói bốc ra từ chai đó. Anh ta giựt đầu lại phía sau và la lớn
lên mà tôi chưa từng nghe thấy tiếng kêu la nào não ruột như vậy.
Người kêu la với sự đau đớn dữ dội rồi bắt đầu uống. Trong chai
chứa đầy axít, cổ họng anh ta hoàn toàn bị phá hủy. Bạn có thể nhìn
thấy axit chảy xuống dạ dày, đốt cháy làm cho anh ta đau đớn.
Con số 666 khắc sâu trên trán của người này. Trên ngực anh
ta là một tấm bảng làm bằng thứ gì mà không bị phá hủy, ngay cả với
sức nóng và dòi bọ. Có vài chữ viết trên đó nhưng chúng tôi không
thể hiểu nổi. Chúa vì lòng thương xót của Ngài, đã dịch cho chúngtôi biết dòng chữ viết trên đó là “Tôi ở đây vì nghiện rượu.” Anh ta
xin Chúa thương xót, nhưng lời của Chúa rất rõ đã dạy bảo chúng ta
trong I Cô-rinh-tô 6:10 rằng “Kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say xưa,
kẻ chửi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được Nước Đức Chúa
Trời đâu”.
Chúa cho tôi thấy giây phút cuối cùng của anh này trên đất
giống như một cuốn phim, như màn hình vô tuyến lớn cho tôi thấy
giờ phút chót của cuộc đời anh ta. Anh đó tên là Luis, đang uống
ở trong quán rượu. Tôi nhìn thấy cũng cái bàn ấy, cũng những chai
ấy ở trong quán. Và xung quanh là các bạn bè của anh ta. (Tôi có
thể nói với bạn bây giờ rằng, chỉ có MỘT NGƯỜI BẠN THẬT, là
Người tên GIÊ-XU CHRIST. Ngài là Người Bạn chân thành duy
nhất). Luis đang uống rượu, và các bạn của anh thì đã say quá rồi.Bạn thân nhất của anh ta cầm lấy chai rượu đập bể ra và bắt đầu đâm
vào người Luis. Khi tên này thấy Luis té xuống đất thì bỏ chạy, còn
Luis thì máu chảy nhiều và chết trên sàn nhà. Điều đáng buồn nhất
là anh chết mà chưa có Chúa Giê-xu.
Đang lúc đó, khi mọi linh hồn đang gào thét lên, tôi hỏi Chúa
“Chúa ơi! Xin Chúa cho con biết, người này đã biết Chúa chưa, anh
ta có biết về sự cứu rỗi chưa?” Chúa buồn rầu trả lời “Rồi, Lupe ạ,
hắn đã biết Ta, đã tiếp nhận Ta là Cứu Chúa của đời mình, nhưng
hắn không phục vụ Ta”. Khi đó tôi cảm thấy run sợ hơn. Luis kêu
gào càng lớn hơn “Chúa ơi! Con đau lắm, con đau lắm, xin Chúa
thương xót con!” Anh ta lại cố với tay một lần nữa về phía Chúa
nhưng Chúa Giê-xu cầm tay tôi và dẫn tôi đi khỏi đó. Những đám
lửa đó thiêu đốt Luis càng dữ dội hơn, và anh ta càng kêu lớn hơn
“Xin Chúa thương xót con, xin Chúa thương xót con với!” và rồi anh
ta bị chìm mất trong đám lửa.
Chúng tôi tiếp tục đi bộ, nơi này thật rộng lớn và kinh hoàng!
Chúng tôi đến một đám lửa khác và tôi lại thưa “Thôi, Chúa ơi, con
không muốn trông thấy những cảnh này nữa, xin Chúa tha thứ chocon, Chúa ơi tha thứ cho con, con không muốn nhìn thấy nữa!” Rồi
tôi nhắm mắt lại, nhưng chẳng ảnh hưởng gì, mở mắt hay nhắm mắt
lúc đó tôi cũng vẫn nhìn thấy mọi sự. Khi ngọn lửa này bắt đầu dịu
xuống, tôi bắt đầu trông thấy một người đàn bà với đầy những bùn
và những con sâu bọ. Tóc bà chẳng còn mấy sợi, và người bà ta kết
đầy những bùn với đầy dòi bọ. Dòi bọ đang ăn nuốt người bà, bà kêu
lên: “Chúa ơi, xin thương xót con! thương xót con và tha tội cho
con! Chúa hãy nhìn con này! Con đau lắm! Hãy thương xót con! Xin
xua đuổi những con dòi bọ này đi! Cho con ra khỏi cơn đầy ải này
vì con đau đớn lắm”. Chúa chỉ nhìn bà ta một cách thật buồn rầu.
Khi nắm tay Ngài, chúng tôi có thể cảm thấy nỗi thống khổ trong
lòng Chúa cho những linh hồn chết mất vĩnh viễn, bị cháy đời đờitrong lửa hỏa ngục.
Người đàn bà này không có mắt và môi nhưng bà ta vẫn còn
nhìn thấy và cảm thấy sự đau đớn mỗi lúc một tăng lên. Bà có một
cái lọ ở trong tay đầy axít, nhưng bà ngỡ là lọ dầu thơm, tôi có thể
thấy đó là axít và mỗi khi bà vẩy lên người bà thì nó làm cháy hết
da thịt. Dầu vậy, bà vẫn tiếp tục vẩy axít lên người mình, vẫn còn
nói rằng đó là dầu thơm quý giá. Bà cũng tin rằng bà đang đeo một
sợi dây chuyền đẹp, nhưng thật sự là những con rắn đang quấn trên
cổ bà. Bà tin rằng bà đang đeo những cái vòng loại đắt tiền, nhưng
thật sự là những con dòi dài khoảng ba tấc đang đục khoét tay bà
đến xương. Bà nói rằng những đồ nữ trang này là tất cả những gì
mà bà có, nhưng tôi nhìn thấy đó toàn là những con bò cạp và sâu
bọ khắp trên thân thể bà. Bà đeo một tấm bảng như mọi người khác
tại địa ngục đều phải đeo, trên đó có ghi “Tôi ở đây vì phạm tội trộm
cướp.”
Người bàn bà này không hối hận vì tội lỗi của mình. Chúa
hỏi bà ta rằng: “Magdalena, tại sao ngươi ở đây?” Bà trả lời: “Tôi
thấy có sao đâu khi tôi lấy của cải của người khác. Chỉ có một điều
tôi quan tâm đến là làm sao tôi có được những đồ nữ trang và nhữnglọ nước hoa đắt tiền. Tôi không cần biết là tôi lấy cắp của ai, miễn
là tôi thấy mình đẹp!”
Tôi xiết chặt tay Chúa khi tôi thấy dòi bọ đang đục khoét
toàn thân bà ta. Magdalena quay đầu lại như tìm kiếm một cái gì. Tôi
hỏi Chúa một lần nữa “Chúa ơi, người này có biết Chúa không?”
Chúa trả lời “Có, người này có biết Ta”.
Magdalena bắt đầu nhìn quanh và hỏi “Người đàn bà đã giới
thiệu về Chúa cho tôi ở đâu rồi? Bà ta ở đâu rồi? Tôi đã ở dưới địa
ngục này 15 năm rồi mà chưa gặp bà.” Tất cả những người ở dưới
địa ngục đều nhớ mọi sự việc. Magdalena lại hỏi “Người đàn bà ấy
đang ở đâu? 15 năm tôi không tìm thấy bà ta.” Tôi thấy thân thể của
bà ta không thể xoay được vì xác bà vẫn nằm im một chỗ. Bà lại cố
gắng xoay mình và nhìn vào những đống lửa khác để kiếm người
bàn bà đã nói về Chúa cho bà ta nghe. Chúa đáp lời: “Không đâu!Magdalena ơi, người đó không có ở đây đâu. Người nói với ngươi
về Ta đang ở với Ta trong vương quốc trên Thiên Đàng!” Vừa nghe
vậy, bà ta nhảy vào đám lửa, làm cho đám lửa càng đốt cháy bà
thêm.
Tôi muốn Quí Vị đọc lời Chúa ở trong Ê-sai 3:24 như sau:
“Sẽ có mùi hôi hám thay vì thơm tho; dây tói thay vì nịt lưng; đầu
sói thay vì tóc quăn; bao gai quấn mình thay vì áo dài phấp phới;
dầu phỏng thay vì sắc đẹp”.
Khi tôi tiếp tục đi bộ với Chúa thì thấy một cột lớn đầy dòi
bọ. Chung quanh cột là một tấm trượt làm bằng kim loại nóng đỏ.
Trên cột đó có dáng một cái bảng niêm yết sáng chói, đứng đâu cũng
có thể nhìn thấy được. Bảng niêm yết ghi rằng “Chào mừng những
kẻ nói dối và ngồi lê đôi mách.” Ở cuối tấm bảng trượt đó là một
hồ nước sôi nhỏ, trông giống như lưu huỳnh đang cháy. Rồi tôi nhìn
thấy một người trần truồng tuột xuống. Khi họ trượt xuống như vậy
thì da thịt họ bị tuốt ra và dính vào tấm trượt. Khi họ rớt xuống hồ
nước sôi đó thì lưỡi họ lè ra cho đến khi bị nổ tung và dòi bọ đầy
dẫy trên lưỡi họ. Đó là khởi đầu sự hình phạt. Lời Chúa nói trong
Thi Thiên 73:18-19: “Chúa thật đặt chúng nó tại nơi trơn trượt,
khiến cho chúng nó hư nát. Ủa kìa chúng nó bị hủy diệt trong một
lát! Chúng nó vì kinh khiếp mà tiêu hao hết trọi”.
Sau khi nhìn thấy như vậy, chúng tôi được đem ra khỏi địa
ngục để trở về dương thế. Tôi chỉ muốn nói với quí vị rằng Thiên
Đàng và Địa Ngục là có thật, còn thật hơn cả thế giới vật chất này
mà chúng ta biết. Còn ở tại trần thế này, chúng ta còn có thể quyết
định chọn hướng đi: hoặc sống vĩnh cửu với Chúa Giê-xu ở Thiên
Đàng, hoặc xuống địa ngục hun đốt.
Chúa vẫn luôn nhắc nhở chúng ta như trong Hê-bơ-rơ
12:14:“Nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Nước Đức
Chúa Trời”. Vì thế tôi muốn nói tương tự rằng: “Nếu không nên
thánh thì quí vị không thể nào thấy được Đức Chúa Trời.”
Lời Chứng Thứ Ba, do Sandra:
Hãy đọc lời Chúa trong sách Ma-thi-ơ 10:28: “Đừng sợ kẻ
giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ Đấng làm
cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục.”Mỗi khi thân thể con người chết đi, thì linh hồn tới địa ngục.
Chúa Giê-xu cầm lấy tay tôi và đi xuống một đường hầm cực kỳ đen
tối dẫn tới trung tâm trái đất. Chúng tôi đến một chỗ có rất nhiều
cửa, một trong những cửa đó mở ra và chúng tôi bước vào với Chúa.
Tôi không dám rời tay Chúa, vì tôi biết rằng nếu tôi không bám lấy
Chúa, tôi sẽ ở lại địa ngục vĩnh viễn.
Khi vừa vào khỏi cửa, tôi trông thấy một bức tường khổng
lồ. Tại đó có rất nhiều người đầu bị treo vào những cái móc, tay bị
cùm cột vào tường. Tôi cũng trông thấy hàng ngàn người đứng giữa
ở những đống lửa ở khắp mọi nơi.
Chúng tôi đi đến trước một trong những đống lửa đó và bắt
đầu đi xuống từ từ. Chẳng bao lâu tôi thấy một người ở trong đó, và
khi người này cất tiếng lên, tôi có thể biết rằng đó là một người đàn
ông. Người này mặc bộ quần áo thầy dòng tu-sĩ dơ bẩn, rách rưới.
Dòi bọ chui ra, chui vô trên khắp thân thể anh. Trông anh như cục
than bị lửa đốt. Mắt anh bị lòi ra, thịt anh tan rữa và rớt xuống dưới
đất. Nhưng sau khi thịt anh đã rớt hết, nó lại mọc ra, và rồi cả quá
trình đó cứ diễn tiến trở lại.Khi anh thấy Chúa Giê-xu anh kêu van “Chúa ơi! Xin thương
xót con, xin thương xót con! Cho con ra khỏi đây một lát! Chỉ một
lát thôi!” Ngực anh có tấm bảng kim loại ghi: “Tôi ở đây vì t࿙i ăn
cắp”.
Khi Chúa Giê-xu tới gần, Ngài hỏi anh “Tên ngươi là gì?”
Anh trả lời “Andrew, tên con là Andrew thưa Chúa.” Chúa lại hỏi
“Ngươi ở đây bao lâu rồi?” Anh trả lời “Con ở đây lâu lắm rồi.”
Người này bắt đầu kể câu chuyện của anh ta. Anh nói anh có trách
nhiệm thâu tiền dâng hiến để giúp cho người nghèo trong nhà thờ
Thiên Chúa giáo của anh. Tuy nhiên anh đã lấy cắp món tiền đó. Với
ánh mắt đầy thương cảm, Chúa hỏi tiếp “ Andrew, con có bao giờđược nghe giảng về Phúc Âm chưa?” Andrew trả lời “Thưa Chúa
có, có một lần có một nữ Cơ-đốc nhân đến nhà thờ và giảng về Phúc
Âm, nhưng con không muốn tin nhận điều đó. Con đã không muốn
tin điều đó, nhưng bây giờ con tin! Nhưng bây giờ con tin là nó có
thật! Chúa ơi! Con xin Chúa cho con ra khỏi đây một lúc thôi!”
Đang khi anh ta nói, dòi bọ bò ra trong hốc mắt anh, rồi lại
chui vào qua miệng anh. Anh dùng tay để kéo chúng ra mà không
được. Anh hét lên cách khủng khiếp và tiếp tục xin Chúa thương xót,
tiếp tục xin Chúa cho anh ra khỏi đó. Tệ hại hơn nữa là có những lũ
quỉ đang đầy đọa anh, liên tục lấy giáo đâm anh. Những con quỉ này
trong giống như đồ chơi mà chúng ta thấy ở trên trần gian này được
gọi là “The Jordanos”. Tôi trông thấy những đồ chơi này ở dưới
địa ngục, nhưng nó không phải là đồ chơi nữa, chúng nó thật sống
và hành động công việc ma quỉ của nó. Chúng cao khoảng một mét
và có răng rất nhọn, miệng phun máu và mắt đỏ ngầu.Với tất cả sức lực chúng đâm Andrew, cũng như những người
khác ở trong chỗ này. Thấy vậy, tôi hỏi Chúa “Làm sao những đồ
chơi ở trên trần lại có thể trông giống y như những con quỉ đó.”
Chúa nói với tôi rằng “chúng nó là linh của sự buồn rầu.”
Tiếp tục đi, chúng tôi thấy hàng ngàn người trong sự hành hạ
khổ sở. Mỗi khi một linh hồn nhìn thấy Chúa thì giơ cánh tay xương
xẩu cố gắng với tới Ngài. Tôi để ý thấy có một người đàn bà bắt đầu
hét to lên khi thấy Chúa Giê-xu “Chúa ơi, xin thương xót con, cho
con ra khỏi đây!” Bà ta đau đớn lắm và cố với lấy Chúa. Bà nài xin
Chúa cho bà ra khỏi chỗ này dù chỉ một phút thôi. Bà hoàn toàn trần
truồng và bao phủ bởi bùn. Tóc bà dơ bẩn và những con dòi bọn bò
lên, xuống trên người bà. Bà cố lấy tay đuổi chúng nó đi, nhưng mỗi
lần bà gạt đi được một ít thì chúng tăng lên gấp bội. Mỗi con bọ này
dài khoảng một tấc rưỡi đến hai tấc. Lời của Chúa trong Mác 9:44
“Đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết và là nơi lửa chẳng
hề tắt”.
Thậtlà khủng khiếp khi nhìn thấy người đàn bà này và nghe
thấy tiếng kêu gào của bà ta trong lúc những con dòi bọ ăn ngấu
nghiến da thịt bà. Có tấm bảng gắn vào ngực bà mà lửa cũng không
hủy nó được. Bảng đó ghi “Tôi ở đây vì gian dâm.” Trông cùng
một cách đã phạm tội, người bàn bà này bị cưỡng bách gian dâm
dưới địa ngục với một con rắn bự và ghê tởm. Con rắn này có những
gai dài khoảng tấc rưỡi hay hơn chung quanh thân nó. Con rắn này
chui qua chỗ kín của bà rồi luồn trong người bà tới cổ họng. Khi con
rắn vô người bà ta thì bà hét lớn lên đau đớn.
Bà nài xin Chúa càng dữ dội hơn để bà được ra khỏi đây
“Chúa ơi, con ở đây vì tội dâm đãng, con đã ở đây bảy năm rồi kể
từ khi con bị chết vì bệnh AIDS. Con có sáu người tình, và con ở
đây vì tội dâm đãng.” Tại địa ngục bà đã phải nhắc đi nhắc lại tội lỗibà đã phạm. Bà không có ngày đêm nào được nghỉ, lúc nào cũng bị
đau khổ như vậy. Bà ta cố gắng giang cánh tay tới Chúa nhưng Chúa
chỉ nói với bà rằng “Blanca, quá trễ cho ngươi rồi. Một lớp dòi làm
đệm cho ngươi, sâu bọ thì làm nền.” (Ê-sai 14:11). Khi Chúa nói
những điều đó thì màn lửa bao phủ bà ấy, và tôi không còn trông
thấy bà nữa.
Chúng tôi đi tiếp, nhìn thấy cả ngàn, ngàn người. Có những
người trẻ, người lớn và già cả đang bị đầy ải. Chúng tôi đến một nơi
trông giống như cái hồ bơi đầy lửa, với hàng ngàn người đàn ông,
đàn bà trong đó. Mỗi người đều đeo một tấm bảng ở ngực: “Tôi ở
đây vì không nộp phần mười và dâng hiến.” Khi đọc thấy như
vậy, tôi hỏi Chúa “Chúa ơi, sao lại có thể như vậy, những người này
ở đây vì lý do đó sao?” Chúa trả lời: “Đúng, bởi những người này
nghĩ rằng việc dâng phần mười và dâng hiến là không quan trọng,
trong khi Lời của Ta ban ra như là một mạng lệnh.” Sách Ma-la-chi
3:8-9 chép “Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao? Mà các
ngươi ăn trộm Ta. Các ngươi nói rằng: chúng tôi ăn trộm Chúa ở
đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các củadâng. Các ngươi bị rủa sả, vì các ngươi, thảy cả nước, đều ăn trộm
Ta.”
Chúa nói với tôi rằng, khi người ta giữ lại của dâng thì làm
trì hoãn công việc của Chúa, và Phúc Âm không được rao giảng.
Những người ở nơi này còn chịu đau khổ hàng ngàn lần hơn ở những
nơi khác bởi vì họ biết Lời Chúa mà không vâng lời.
Chúng tôi tiếp tục đi và Chúa chỉ cho tôi một người đàn ông.
Tôi có thể nhìn được từ hông tới đầu ông, cũng bắt đầu có thể thấy
cảnh tượng ông ta chết cách nào. Ông ta tên là Rogelio. Ông đang
ngồi trong xe thì có một người đến gần để rao giảng Phúc Âm và
biếu ông một cuốn Kinh Thánh. Nhưng Rogelio không thèm để ý
đến lời rao giảng, kêu gọi của người này mà tiếp tục đi đường mình.Rogelio không biết rằng vài phút sau xảy ra tai nạn, xe bị đụng, rớt
xuống cái hố sâu, và ông chết tức khắc tại chỗ.
Ngay lúc bị đụng xe thì Kinh Thánh được mở ra ở chỗ Khải
Huyền 21:8 “Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm
ghét, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ thần tượng, và
phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm
cháy bừng bừng. Đó là sự chết thứ hai.” Rogelio đọc xong câu này
thì ông chết và đi đến địa ngục.
Rogelio chỉ mới ở đây được một tháng và vẫn còn một ít thịt
ở trên mặt. Tuy nhiên ông ta cũng đau đớn như những người khác.
Trước hết ông ta không biết tại sao ông phải xuống địa ngục. Tôi
nghĩ khi người tín hữu Tin Lành đến xe của ông, đó là cơ hội đầu
tiên và là cuối cùng để ông tiếp nhận Chúa Giê-xu. Tương tự như
vậy có nhiều người đã có cơ hội để tiếp nhận Ngài.
Hôm nay tôi xin mời bạn hãy mở lòng ra tiếp nhận Chúa Giêxu.
Duy chỉ một mình Ngài phán “Ta là Đường Đi, Lẽ Thật và Sự
Sống, chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng 14:6);
“Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác, để chúng ta phải nhờ
đó mà được cứu vào trong nước Thiên Đàng” (Công Vụ 4:12).Đức Chúa Trời cũng bảo chúng ta phải làm theo sự chỉ dẫn
của Ngài trong sự thánh khiết và kính sợ Chúa.
Xin Chúa ban phước cho Quí vị.
Lời Chứng Thứ Tư
Xin Chúa ban phước cho Quí Vị.
Khi Chúa cầm tay tôi, tôi có thể nhìn thấy tôi đang đứng ở
trên tảng đá, đằng sau chúng tôi là một thiên sứ. Chúng tôi bắt đầu
đi xuống mau lẹ khủng khiếp bay qua tới một đường hầm. Thật là
lẹ, tôi quay ngoắt lại phía sau thì thiên sứ đã đi khỏi chúng tôi rồi,
tôi thấy thật là sợ. Tôi hỏi Chúa “Chúa ơi, thiên sứ đâu rồi? Tại sao
ông không ở đây nữa?” Chúa đáp “Thiên sứ không được phép đến
những nơi chúng ta sẽ đi tới. ”
Chúng tôi tiếp tục đi xuống và rồi ngừng lại bất thình lình,
giống như đi thang máy. Tôi thấy có những đường hầm, và chúng
tôi đi qua một đường hầm mà chị Sandra đã nói tới. Đường hầm mà
tại đó có nhiều người đầu bị móc treo lên tường và cổ tay bị xiềng
lại. Bức tường treo những người này thì dường như là dài vô tận.
Cả triệu người bị treo trên đó. Thể xác họ đầy những dòi bọ. Nhìn
xa hơn nữa tôi thấy có một cái tường nữa cũng giống hệt như cáikia. Tôi thưa với Chúa “Chúa ơi, sao có quá nhiều người ở chỗ này
vậy?” Bất chợt một câu Kinh Thánh hiện lên trong trí tôi, câu mà tôi
nghĩ là tôi chưa hề đọc tới. Chúa trả lời tôi: “Địa ngục và âm phủ
thì luôn đói khát.” (Châm ngôn 27:20: “Âm phủ và vực sâu không
hề đầy vậy” ).
Ra khỏi nơi này, chúng tôi đến một nơi gọi là “Ngọn đồi vạc
sâu.” Những cái vạc này thì đầy những bùn sôi nóng, và chúng tôi
đến gần một trong những cái vạc này. Người đầu tiên mà tôi trông
thấy là một người đàn bà. Người bà ta lúc chìm lúc nổi trong bùn sôi.
Khi Chúa nhìn bà thì bà ngưng di động, nhưng thân vẫn còn ngập
trong bùn ngang tới thắt lưng. Chúa hỏi “Tên ngươi là gì ?”, Bà trả
lời “ Tên con là Rubiella.”
Tóc Rubiella dính đầy những bùn sôi, thịt bà lủng lẳng với
xương bị cháy đen vì lửa. Dòi bọ chui vô hóc mắt, chui ra lỗ miệng,
rồi lại chui vô lỗ mũi, chui ra lỗ tai. Khi những con dòi bọ không thể
chui vô được thì chúng đục khoét lỗ khác để vô trong thân thể …
khiến bà đau không tả nổi.Rubiella la lên “Con xin Chúa cho con ra khỏi nơi này. Xin
Chúa thương xót con. Con không thể tiếp tục như vầy nữa! Xin
Chúa cho ngưng lại! Con không thể chịu đựng được nữa! Xin Chúa
thương xót con!” Chúa hỏi tại sao bà ở đây. Bà nói rằng bà ở đây vì
những chuyện phù hoa, như đã ghi trên bảng đeo trước ngực. Trong
tay bà có một cái gì giống như cái lọ bình thường, nhưng bà cho là
một thứ dầu thơm quý giá đắt tiền. Rubiella phải cầm chiếc lọ đó
chứa đầy axít và xịt khắp người. Xịt đến đâu, da thịt bị tan rữa ra làm
cho đau đớn vô cùng.
Bà lại kêu van Chúa nữa “Xin Chúa hãy thương xót con! Con
không thể ở đây được nữa! Dù chỉ một giây, thưa Chúa.” Tôi không
nói rằng sử dụng dầu thơm là có tội, nhưng Chúa nói với chúng tôi
rằng bà ở đây vì dầu thơm là chúa, là chủ của bà. Kinh Thánh chép
“Trước mặt Ta ngươi chớ có thần khác.” (Phục truyền luật lệ ký
5:7). Rubiella ở đó vì đã đặt sắc đẹp, nước hoa và những sự phù hoa
là ưu tiên bậc nhất trong đời sống của mình. Chúa Giê-xu là Vua trên
muôn vua, Chúa trên muôn chúa! Ngài phải được đặt ưu tiên hàng
đầu trong đời sống, do đó bà ta phải ở đây. Với vẻ buồn rầu Chúa
nhìn bà và nói “Rubiella, quá trễ cho ngươi, một lớp dòi làm nệmcho ngươi và sâu bọ làm mền ngươi.” Khi Chúa nói như vậy thì bà
hoàn toàn bị bao phủ bởi lửa. Thân xác bà bị thiêu đốt trong vạc lửa,
bà bị đau đớn vô cùng.
Kế đó chúng tôi đi ra khỏi đó và tới một chỗ có những cánh
cửa khổng lồ. Khi chúng tôi tiến gần thì những chiếc cửa này tự
động mở ra. Phía bên kia tôi thấy có một cái hang rất lớn, nhìn lên
trên tôi thấy có những ánh sáng nhiều màu khác nhau di động giống
như những đám mây khói. Bất chợt chúng tôi nghe thấy tiếng nhạc
trổi lên theo điệu Salsa, Ballenato và Rock và những loại nhạc bình
dân khác mà mọi người nghe thấy trên đài phát thanh. Chúa lấy tay
ra hiệu và tôi trông thấy hàng triệu, triệu người bị treo lên bằng sợi
xích trên tay. Họ đang nhảy cách man rợ trên ngọn lửa.
Chúa nhìn chúng tôi, phán “Các con nhìn kìa, đây là tiền
công cho những người sống ăn chơi sa đọa!” Họ phải nhảy cách
man rợ trên ngọn lửa theo nhịp lên xuống của nhạc điệu. Nếu điệu
Salsa trổi lên thì họ phải nhảy theo điệu Salsa, nếu có nhịp điệu nàokhác trổi lên thì họ cũng phải nhảy theo điệu đó. Họ không bao giờ
có thể ngưng nhảy được. Khổ sở hơn nữa là dưới gót dày của họ có
gai nhọn cỡ tấc rưỡi. Mỗi khi họ nhảy, những gai nhọn đâm vào gót
chân làm thật đau đớn và họ không được một giây phút nào ngưng
nghỉ. Nếu có người nào định ngưng lại thì quỉ sứ đến tức thì và dùng
giáo nhọn mà đâm, và ra lệnh “Ca ngợi Satan đi! Đây là vương
quốc của ngươi. Hãy ca ngợi Satan! Ngươi không được ngưng nghỉ
ca ngợi Satan! Hãy ca ngợi Satan! Ngươi phải ca ngợi Satan! Ngươi
phải nhảy! Ngươi phải múa! Ngươi không được ngưng nghỉ phút
giây nào cả!”
Thật là kinh khủng cho những người mang tên là tín hữu của
Chúa, họ biết Chúa, nhưng họ ở trong hộp đêm khi họ chết. Có thể
bạn đang hỏi “Chỗ nào trong Kinh Thánh nói rằng khiêu vũ là sai
lầm?” Trong sách Gia-cơ 4:4 nói rằng: “Hỡi bọn tà dâm kia, anh em
há chẳng biết làm bạn với thế gian là thù nghịch với Đức Chúa Trời
sao?” Và cũng trong sách I Giăng 2:15-17 chép: “Chớ nên yêu thế
gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa, nếu ai yêu thế gian thì
sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong
thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu
ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra.
Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn
của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.” Hãy nhớ rằng thế gian sẽ
qua đi, tất cả những thứ này sẽ tàn phai, nhưng người nào theo ý chỉ
của Chúa thì sẽ còn đến đời đời.
Thưa quí bạn và các anh chị em trong Chúa, khi chúng tôi rời
nơi này thì chúng tôi nhìn thấy cái gì giống như những cây cầu phân
chia địa ngục ra làm nhiều khu vực đầy ải. Tôi trông thấy một linh
đang đi trên chiếc cầu ấy. Nó giống hệt như con búp-bê mà chúng
ta thấy trên trần gian, chúng tôi gọi đó là những quỉ lùn (Treasure
Trolls). Tóc chúng có màu khác nhau với bộ mặt của người già
nhưng thể xác con nít. Chúng không có bộ phận sinh dục,mắt chúng
đầy nham hiểm. Chúa giải thích đó là những linh của sự dối gạt.
Linh này mang ngọn giáo ở trong tay và đi hống hách trên cầu giống
như là bà hoàng, như người mẫu kiêu kỳ.
Trong khilinh đó đi bộ trên cầu, hắn đâm những người ở
dưới bằng giáo của hắn. Hắn chửi mắng họ: “Các ngươi có nhớ
ngày nào ngươi đứng ngoài nhà thờ mà không muốn vô không? Các
ngươi có nhớ ngày nào họ giảng mà ngươi không thèm nghe không?
Các ngươi có nhớ ngày nào họ trao những sách Phúc Âm cho mà
ngươi vứt đi không?” Những linh hồn lạc mất này cố gắng bịt tai
lại để họ không nghe. Họ trả lời với tên quỉ: “Câm miệng lại! Câm
miệng lại! đừng nói nữa! Ta không muốn biết nữa! Câm miệng lại!”
Tuy nhiên tên quỉ càng thích thú làm điều đó, càng lải nhải để làm
nghiền nát những linh hồn này trong đau đớn.
Chúng tôi tiếp tục đi với Chúa. Khi nhìn vào một đám đông
người đang bị lửa thiêu, tôi nhận thấy có một người la lớn hơn người
khác: “Cha ơi! Xin Cha thương xót con!” Chúa có vẻ không định
dừng lại nhưng khi nghe tiếng “Cha” thì Ngài vội quay lại, nhìn hắn
ta và nói: “Cha à? Ngươi gọi Ta là Cha à? Ta không phải là Cha của
ngươi và ngươi cũng không phải là con của Ta. Nếu ngươi là con
Ta thì bây giờ ngươi đã sống trong vương quốc của Ta ở trên ThiênĐàng. Ngươi là con của quỉ, và quỉ là cha ngươi đó.” Tức thì màn
lửa tràn đến và che phủ kín thân xác hắn.
Chúa kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của người này.
Người này gọi Chúa là Cha vì anh ta biết Chúa. Anh ta thường đi
nhà thờ và lắng nghe Chúa qua Lời Ngài, và anh ta đã nhận được
nhiều lời hứa của Chúa. Chúng tôi hỏi Chúa: “Chuyện gì xảy ra thưa
Chúa? Tại sao hắn lại ở đây?” Chúa trả lời “Hắn sống lối sống hai
mặt; hắn sống cách này ở nhà và một lối sống khác tại Hội Thánh.
Hắn nghĩ trong lòng rằng: “Chà, không có ai sống bên cạnh mình,
không có ông Mục Sư, cũng không có anh chị em trong Chúa nào,
vậy ta có thể làm bất cứ điều gì ta muốn!...”, nhưng hắn quên rằng:
“con mắt của Chúa luôn ở khắp chốn và không ai có thể nói dối và
giấu Chúa được.”
Lời của Chúa dạy: “Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không
chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi thì lại gặt giống ấy.” (Ga-lati
6:7). Người này đau đớn hơn cả ngàn lần so với những người khác
và phải trả gấp hai lần sự trừng phạt: một lần cho tội của hắn, một
lần cho việc hắn nghĩ rằng có thể đánh lừa được Chúa.Ngày nay người ta cố tình phân hạng tội trạng, họ nghĩ rằng
đồng tính luyến ái, trộm cắp, sát nhân thì nặng tội hơn là nói dối
hoặc ngồi lê đôi mách. Nhưng trước mắt Chúa, tất cả mọi tội đều
là sự vi phạm điều răn và cùng phải trả giá. Kinh Thánh dạy rằng:
“Tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23), “Linh hồn nào
phạm tội thì sẽ chết.” (Ê-xê-chi-ên 18:20).
Thưa các bạn và anh chị em, tôi mời các bạn giờ đây hãy
tiếp nhận Chúa Giê-xu theo lời mời gọi của Ngài. Chúa Giê-xu sẽ
thương xót bạn và tha thứ tội lỗi của bạn nếu bạn hối cải. Lời của
Chúa nói với chúng ta rằng “Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không
được may mắn; Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương
xót.” (Châm ngôn 28:13). Tốt nhất là ngay bây giờ hãy trở lại với
Chúa, đừng để quá trễ.
Lời Chứng Thứ Năm
Lời Chúa trong sách Rô-ma 6:23: “ Vì tiền công của tội lỗi là sự
chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời
trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta.”
Khi chúng tôi đi xuống đó, tôi cảm thấy đau đớn và có kinh
nghiệm của sự chết. Tôi rất là sợ hãi bởi những gì tôi thấy. Có rất,
rất nhiều người tại đó, tất cả đều la hét trong đau đớn. Nơi đó hoàn
toàn tối đen, nhưng khi có sự hiện diện của Chúa thì màn đen biến
mất. Chúng tôi trông thấy cả hàng ngàn, ngàn linh hồn đang kêu
khóc xin cứu giúp và thương xót. Họ kêu xin Chúa cho họ ra khỏi
chỗ đó. Chúng tôi cũng cảm thấy rất đau đớn vì chúng tôi biết Chúa
cũng cực kỳ đau lòng khi nhìn thấy họ như vậy.
Nhiều người kêu khóc với Chúa xin cho họ ra khỏi đó dù
chỉ một phút hoặc chỉ một giây thôi. Chúa hỏi lại họ rằng: “Tại sao
ngươi muốn ra khỏi chỗ đó?” Họ trả lời rằng: “Bởi vì con muốn
đượccứu, con muốn ăn năn để được cứu!” Dù vậy, đã quá trễ cho
họ rồi.
Các bạn yêu quí đang nghe lời tôi nói đây, bây giờ là cơ hội
duy nhất để chọn lựa nơi vĩnh cửu. Hoặc là các bạn sẽ ở nơi cứu rỗi
vĩnh cửu, hay là ở nơi bị đầy ải đời đời.
Chúng tôi lại xuống sâu hơn nữa. Tôi trông thấy sàn nhà mà
chúng tôi đang đi trên đó đã bị lửa phá hủy, bùn và khói từ đó phun
lên. Chỗ nào cũng ngửi thấy mùi khủng khiếp, hôi hám, thật khó
chịu.
Từ đàng xa, chúng tôi thấy một người đàn ông đang bị ngập
trong bùn nóng cháy đến ngang hông. Mỗi lần ông giơ tay lên thì
thịt ở xương rớt xuống bùn. Chúng tôi có thể nhìn thấy cả màn khói
màu xám từ trong bộ xương của ông ta. Chúng tôi hỏi Chúa đó là
cái gì. Đám khói mù đó đều ở trong mọi người dưới địa ngục. Chúa
cho chúng tôi hay đó là những linh hồn bị nhốt trong thể xác tội lỗi
của họ, như trong sách Khải Huyền 14:11 viết: “Khói của sự đau
đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ lạy con thú và tượng nó,
cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi, thì cả ngày lẫn đêm không
lúc nào được yên nghỉ.”
Chúng tôi bắt đầu hiểu rất nhiều điều mà khi ở trần gian
chúng tôi không biết.
Sứ điệp quan trọng nhất và rõ ràng nhất là cuộc sống
của chúng ta ở trên mặt đất định đoạt nơi ở đời đời của chúng
ta sau này.
Khi chúng tôi được nắm tay và cùng đi với Chúa, chúng tôi
thấy rằngđịa ngục có rất nhiều nơi, với nhiều mức độ đầy ải khác
nhau. Chúng tôi đến một chỗ có nhiều phòng giam chứa những linh
hồn bị đầy ải. Những linh hồn này bị hành hạ bởi nhiều loại quỉ.
Lũ quỉ nhục mạ và nói rằng: “Các ngươi, những kẻ khốn nạn đáng
nguyền rủa, hãy tôn vinh Satan! Phục vụ Satan như khi các ngươi
ở trên mặt đất.” Linh hồn bị đau đớn khủng khiếp bởi dòi bọ và lửa
giống như axít trên khắp thân thể.
Chúng tôi nhìn thấy hai người đàn ông ở chung một phòng
giam, mỗi người đều có dao găm trong tay và đang đâm nhau. Họ
nói với nhau rằng “Ngươi là kẻ khốn nạn đáng nguyền rủa! Vì mày
mà tao phải ở đây! Mày đã đưa tao đến đây vì mày đã làm mù mắt
tao về sự thật và khiến tao không biết Chúa! Mày không để tao tin
nhận Chúa! Nhiều lần tao có cơ hội nhưng mày không cho taotiếp
nhận Ngài! Vì vậy tao phải ở đây và bị hành hạ ngày và đêm!”
Qua sự hiện thấy, Chúa cho chúng tôi thấy đời sống của họ
trên mặt đất. Chúng tôi thấy họ cùng nhau vào hộp đêm. Bắt đầu là
sự cãi nhau, rồi đánh nhau. Họ đều say mèm. Một người cầm cái
chai vỡ, người kia thì rút dao găm ra. Họ đánh nhau cho tới khi bị
thương nặng rồi chết. Cả hai bị bắt phải tái diễn lại cảnh đó vĩnh
viễn. Họ cũng bị dằn vặt bởi ký ức khi còn là bạn rất thân trên trần
gian, yêu thương khắng khít như anh em ruột.
Tôi muốn nói với các bạn hôm nay là chỉ có một Người Bạn
Thật, là Giê-xu người Na-xa-rét. Ngài là Bạn Thật, Ngài là Người
Bạn Thành Tín, là Người ở với bạn bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu.
Chúng tôi lại tiếp tục đi và thấy một người đàn bà ở trong
phòng giam khác, bà đang lăn lộn trong bùn. Tóc bà rối bù và đầy
những bùn. Cũng trong phòng giam đó có một con rắn lớn và mập.
Nó bò sát vào bà, quấn xung quanh thân thể bà, và bò vô trong
người bà từ nơi bộ phận kín dưới. Bà bị cưỡng ép làm tình với con
rắn ấy. Tất cả những người đàn ông, đàn bà sống trong sự dâm loạn
đều bị cưỡng ép phải lập đi lập lại chuyện đó tại đây. Tuy vậy, họphải làm như vậy với những con rắn có phủ quanh bằng những gai
nhọn khoảng 15 phân. Con rắn phá hoại thân thể người đàn bà mỗi
khi nó chui vào. Bà kêu la lên với Chúa giúp cho ngừng lại. Bà
không muốn chịu đựng thêm những đau đớn đó nữa: “Xin làm cho
nó ngưng lại! Con sẽ không làm như vậy nữa! Xin làm cho nó ngưng
lại!” Bà ta nài xin Chúa, trong khi đó con rắn cứ chui vô trong và
phá hủy thân thể bà liên tục.
Chúng tôi cố gắng bịt tai lại để khỏi nghe tiếng kêu gào
thảm thiết của bà ấy nhưng không được. Chúng tôi cố gắng bịt chặt
tai hơn nữa nhưng chẳng giúp gì được. Chúng tôi thưa với Chúa:
“Chúa ơi! chúng con không muốn nhìn và nghe thấy tiếng kêu đó
nữa! Chúa ơi!” Chúa nói rằng: “Các con cần phải nghe và nhìn thấy
để các con còn nói với những người còn lại trên đất, bởi vì dân Ta
đang bị diệt, dân Ta đang bác bỏ sự cứu rỗi thật, con đường thậtđưa đến sự cứu rỗi.”
Chúng tôi tiếp tục đi và thấy một cái hồ vĩ đại với hàng ngàn
ngàn người giữa đám lửa. Họ giơ tay lên vẫy để xin cứu giúp, nhưng
có nhiều con quỉ bay lượn bên trên. Những con quỉ này dùng những
cây giáo đầu có móc hình chữ S để tùng xẻo những người đang trong
hồ lửa. Những con quỉ này chế nhạo: “Các ngươi, những kẻ khốn
nạn đáng nguyền rủa! Bây giờ các ngươi phải ca ngợi Satan! Hãy
ca ngợi Satan, ca ngợi Satan như các ngươi đã làm khi còn ở trên
trần thế.” Có cả hàng ngàn, ngàn người. Chúng tôi thật là sợ, chúng
tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi không nắm lấy tay Chúa, chúng tôi sẽ bị
ở lại nơi kinh hoàng này. Chúng tôi kinh sợ bởi những điều chúng
tôi cảm nhận.
Từ đằng xa chúng tôi trông thấy một người đàn ông đang
đứng và chịu đau đớn đến cực độ. Có hai con quỉ đang bay lượn trên
ông. Chúng đâm mũi giáo vô trong thân thể ông và gắp xương sườn
ông ra. Chúng cũng luôn giễu cợt ông. Hơn thế nữa, Chúa cho chúng
tôi thấy ông này đang bị hành hạ vì lo lắng cho gia đình ông còn lại
trên thế gian. Ông không muốn cho gia đình ông cũng đến chỗ khổ
hình này. Ông lo lắng bởi vì ông chưa bao giờ nói về sứ điệp cứu rỗi
cho họ. Ông bị giằn vặt bởi vì ông nhớ lại đã có một lần gia đình ông
có cơ hội nhận được sứ điệp này, nhưng ông lại cố tình phớt lờ đi,
bây giờ ông hối hận và lo cho những đứa con traivà vợ của ông.
Sự đầy đọa tiếp tục khi ông bị những con quỉ cắt đứt những
cánh tay của ông, ông ngã xuống vũng bùn nóng bỏng. Vì quá đau
đớn trong bùn nóng bỏng nên ông ngọ nguậy như con dòi bọ từ chỗ
này tới chỗ kia. Da thịt ông bị rơi ra khỏi xương vì sức nóng. Rồi
ông trườn như con rắn cố gắng đi ra khỏi nơi đó. Cứ mỗi lần ông cố
gắng đi thì lũ quỉ lại nhận chìm ông xuống càng sâu hơn vào đống
bùn.
Và rồi chúng tôi lại thấy chỗ có một số quỉ tại đó. Có một
điều khiến tôi chú ý tới là một trong những con quỉ này bị mất
một cánh. Tôi hỏi Chúa “Chúa ơi! Tại sao con quỉ này lại mất một
cánh?” Chúa nói “Con quỉ này được sai đến trần gian với một mục
đích, nhưng hắn không làm trọn bổn phận, và bị đày xuống địa ngục
bởi một trong những tôi tớ của Đức Chúa Trời, rồi thì Satan đã đếnvà cắt một chiếc cánh của hắn.” Khi đó chúng tôi hiểu rằng Cơ-đốc
nhân chúng ta có quyền năng và sức mạnh trong Danh Chúa
Giê-xu để đuổi tất cả các loại quỉ và những kẻ cầm quyền chốn
không trung.
Hỡi Quí Bạn yêu dấu đang nghe những lời này! Bài làm
chứng này không phải nói về những hình phạt nhưng về sự cứu
rỗi, vậy bạn hãy thử chính bạn và xem tấm lòng của mình với Chúa
như thế nào, để bạn có thể thay đổi lối sống, mà nhận cứu rỗi hay
nhận hình phạt. Ngay bây giờ, hãy hướng lòng về Chúa và xưng
nhận tội lỗi của mình, để nếu Chúa đến bây giờ thì bạn sẽ được
đi cùng với Ngài thay vì đi tới chỗ hình phạt, tại đó có khóc lóc và
nghiến răng. Tại đó bạn sẽ thực sự hiểu tại sao Chúa Giê-xu phải
trả giá đắt như thế trên đồi Sọ.
Chúng tôi trông thấy nhiều người ở địa ngục họ không biết
tại sao họ lại ở đó. Cuộc sống của họ thì đầy những việc làm mà họ
không nghỉ là có tội.
Quí bạn thân mến!, hãy xét thử xem? Đừng có nghĩ rằng
nói dối, ăn cắp, nói chuyện tầm phào là vô thưởng vô phạt! Đó là
tội trước mặt Chúa đấy! Quí anh chị em thân mến, hãy quaytrở lại
và ngưng ngay việc làm đó! Tôi gửi đến anh chị em bài làm chứng
này để bạn đừng cố tình phạm tội mà luôn tìm kiếm sự hiện diện
của Chúa.
Lời Chứng Thứ Sáu
Thi thiên 62:12: “Vả lại, hỡi Chúa, sự nhân từ thuộc về
Chúa; vì Chúa trả cho mọi người tùy theo công việc của họ.”
Có một buổi sáng Chúa đến thăm chúng tôi trong căn phòng
đó. Chúa nắm tay chúng tôi và chúng tôi bắt đầu đi xuống. Lòng tôi
thì hoàn toàn sợ hãi, nỗi sợ không thể diễn tả nổi. Tôi chỉ biết rằng
tôi không thể nào rời tay khỏi Đấng đã cứu tôi. Tôi cảm thấy Chúa
Giê-xu là lẽ sống và ánh sáng tôi, tất cả mọi hy vọng tôi đặt trong
Ngài, nếu không thì tôi sẽ bị để lại ở tại chỗ đó. Tôi không hề nghĩ
rằng tôi sẽ đến chỗ đó. Tôi cũng không hề tin rằng chỗ đó hiện hữu.
Là Cơ-đốc nhân, tôi đã luôn nghĩ rằng nơi chuộc tội là địa ngục,
nhưng bây giờ Chúa đã cho tôi thấy sự thực của địa ngục.
Khi chúng tôi tới địa ngục, tôi cảm thấy rằng nơi này đang bị
rúng động. Tất cả lũ quỉ chạy tán loạn đi trốn vì không một con nào
có thể chịu đựng nổi sự có mặt của Chúa. Tôi nghe thấy những linh
hồn bị giam giữ la hét lớn hơn, khi họ biết có Chúa Giê-xu người
Na-xa-rét ở đó. Tất cả họ đều biết rằng chỉ có Ngài mới có thể kéo
họ ra khỏi chốn này. Họ vẫn cứ hy vọng như thế, mặc dầu họ biết đó
là hy vọng hão huyền.
Chúng tôi nắm tay Chúa bước đi đến khu vực của sự gian
dâm. Chúa Giê-xu quay đầu nhìn một người đàn bà hoàn toàn dầm
mình trong đám lửa. Khi Chúa Giê-xu nhìn cô ta, cô từ từ bước ra
khỏi đám lửa dù cô không ngưng bị đau đớn. Chúng tôi có thể nhìn
thấy cô hoàn toàn trần truồng và nhìn thấy tất cả những đặc điểm
của cơ thể cô. Toàn thân cô hôi thối và dơ dáy, tóc cô rối bù, người
đầy những bùn màu vàng xanh. Cô không còn mắt và môi vì đã rụng
hết xuống từng mảnh. Cô cũng không còn tai, chỉ có những cái lỗ
thủng. Cô cố gắng dùng bàn tay chỉ còn xương cháy đen cầm những
mảnh thịt rớt từ trên mặt cô để đắp lại chỗ cũ, nhưng làm như vậy lại
làm cô đau đớn càng hơn. Cô rùng mình la nhiều hơn; tiếng hét của
cô không hề dứt, người cô đầy dòi bọ và có một con rắn quấn xung
quanh cánh tay cô. Con rắn rất lớn và có những gai nhọn bao quanh.
Cô ta có con số 666 khắc trên mình. Số của con thú được chép trong
sách Khải Huyền 13: 16-17. Cô cũng có tấm bảng, bằng kim loại
gì không biết, mà không bị đốt cháy bằng lửa. Trên tấm bảng có viết
bằng thứ ngôn ngữ gì lạ nhưng chúng tôi có thể hiểu được: “Tôi ở
đây vì tội gian dâm.”
Khi Chúa nhìn thấy cô ta, Chúa hỏi: “Elena, tại sao ngươi ở
chỗ này?” Khi Elena trả lời Chúa thì cơ thể của cô quặn thắt lại với
sự đau đớn vì sự thống khổ. Cô nói rằng cô ở đó vì tội gian dâm. Cô
luôn miệng nài xin Chúa tha tội cho cô.
Và rồi chúng tôi trông thấy cảnh tượng về sự chết của cô.
Khi cô chết, cô đang làm tình với một trong những người yêu của
cô. Cô nghĩ rằng người đàn ông mà cô đang chung sống đã bỏ đi.
Khi người này đi làm về thì thấy cô đang nằm trên giường với một
người đàn ông khác. Anh ta chạy vô trong bếp lấy một con dao lớn
đâm vào lưng Elena. Cô chết và bị đưa xuống địa ngục. Đúng như
lối lúc cô chết: người cô toàn thân trần truồng.
Ở dưới địa ngục, con dao vẫn còn cắm sau lưng cô, làm cho
cô đau đớn vô cùng. Đến nay, cô đã ở dưới địa ngục đã bảy năm
rồi và cô còn có thể nhớ lại từng khoảnh khắc của cuộc sống trên
trần thế và sự chết của cô. Cô cũng còn nhớ khi có người đã cố gắng
giảng cho cô về Chúa Giê-xu: “chỉ có Ngài là Đấng có thể cứu được
cô mà thôi.” Nhưng bây giờ thì đã quá trễ cho cô và mọi người khác
đang ở dưới địa ngục.
Lời của Chúa nói rất nhiều về sự gian dâm, và rất là rõ ràng.
Gian dâm có nghĩa là có quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. I Côrinh-
tô 6:13 nói rằng “Đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn, Đức Chúa
Trời sẽ hủy hoại cái nọ và cái kia. Nhưng thân thể chẳng phải vì sự
dâm dục đâu, bèn là vì Chúa, và Chúa vì thân thể.” Cũng trong I
Cô-rinh-tô 6:18 nói rằng “Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta
phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào
sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình.”
Khi Chúa Giê-xu vừa dứt lời thì người cô bị bao phủ bởi một
màn lửavà chúng tôi không còn nhìn thấy cô ta nữa, chỉ nghe thấy
tiếng của thịt cô bị cháy cùng với tiếng gào thét khủng khiếp của cô
mà tôi không thể nào diễn tả bằng lời được.
Khi chúng tôi tiếp tục đi với Chúa, Ngài cho chúng tôi thấy
tất cả những loại người ở đó: Những người thờ hình tượng, những
người thường dùng ma thuật, bất chính, dâm ô, nói dối và đồng tính
luyến ái. Chúng tôi rất sợ, có một điều duy nhất chúng tôi muốn làm
là đi ra khỏi đây. Nhưng Chúa Giê-xu vẫn cứ nói chúng tôi cần phải
nhìn thấy để còn có thể nói cho mọi người khác hầu cho họ tin.
Chúng tôi lại tiếp tục đi với Chúa Giê-xu, nắm chặt tay Ngài
càng hơn. Chúng tôi tới một khu mà đã gây ấn tượng thật mạnh
cho tôi. Tôi thấy có một người trai trẻ 23 tuổi bị treo lên cỡ ngang
hông giữa đám lửa. Chúng tôi không thể nào biết đích xác anh ta
bị đầy ải bằng cách gì, nhưng con số 666 được khắc ghi trên người
anh. Trên ngực anh cũng treo một tấm bảng ghi là “Tôi ở đâyvì là
người bình thường”. Khi anh nhìn thấy Chúa Giê-xu, anh vươn tay
tới Chúa Giê-xu nài xin sự thương xót. Lời Chúa nói trong Châm
ngôn 14:12: “Có một con đường coi dường như chính đáng cho loài
người, nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo của sự chết.”
Khi tôi đọc bảng ghi “Tôi ở đây vì là người bình thường”,
thì tôi hỏi Chúa: “Như vậy nghĩa là làm sao? Có thể nào một người
xuống dưới đây chỉ vì lý do đó sao?” Rồi Chúa Giê-xu hỏi anh
ta “Andrew, tại sao ngươi xuống đây ở chỗ này?” Anh ta trả lời:
“Thưa Chúa Giê-xu, khi con ở trên trần gian con nghĩ rằng chỉ có
giết người, trộm cắp mới là có tội, vì thế nên con không bao giờ tìm
cách đến gần Chúa.” Trong Thi thiên 9:17 nói rằng: “kẻ ác sẽ bị xô
xuống âm phủ, và các dân quên Đức Chúa Trời cũng vậy”.
Andrew bị lầm lớn trong việc phân loại tội lỗi, cũng như
nhiều người ngày nay đang làm. Kinh Thánh nói rất rõ ràng “Tiền
công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là
sự sống đời đời.”(Rô-ma: 6:23). Ngoài ra khi nói về tội lỗi, Kinh
Thánh không phân loại tội lỗi, vì tất cả đều là tội. Andrew có cơ hội
để biết và tin nhận Chúa Giê-xu nhưng anh ta đã không giành lấy cơ
hội mà Chúa đã ban cho anh. Có thể anh có hàng ngàn cơ hội để biết
Chúa, nhưngchẳng bao giờ anh muốn biết Ngài và vì thế anh phải
ở dưới đó. Rồi thì một màn lửa lớn bao phủ anh và chẳng bao giờ
chúng tôi còn thấy anh nữa.
Chúng tôi tiếp tục đi với Chúa Giê-xu. Từ xa chúng tôi trông
thấy như có cái gì đang rớt xuống giống như những khúc vật liệu gì
đó. Khi chúng tôi tới gần hơn thì chúng tôi thấy đó là những người
đang rớt xuống địa ngục vào lúc đó. Những người vừa mới chết ở
trần gian mà chưa tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu vào lòng, họ
đang đi xuống địa ngục.
Tôi thấy một thanh niên, nhiều quỉ chạy ào về phía anh và
bắt đầu hủy phá cơ thể anh. Tức thì cơ thể anh bắt đầu có dòi bọ. Anh
la lớn lên: “Không! Cái này là gì đây! Ngưng ngay! Tôi không muốn
ở chỗ này! Ngưng ngay! Đây hẳn là một giấc chiêm bao! Cho tôi
ra khỏi đây!” Anh ta cũng không biết rằng anh đã chết, và anh chết
mà chưa có Chúa Giê-xu trong lòng. Những con quỉ giễu cợt anh và
hành hạ thể xác anh không ngừng. Và rồi số 666 hiện lên trên trán
anh, và một bảng kim loại ở trên ngực anh. Dù chúng tôi không nhìn
thấy lý do anh xuống địa ngục, nhưng chúng tôi biết chắc rằng anh
sẽ chẳng bao giờ ra khỏi đây.
Chúa nói với chúng tôi rằng hình phạt của những người này
cũng sẽ nặng hơn vào ngày phán xét. Nếu họ đang chịu những đau
đớn cách kinh khủng như vậy vào lúc này thì tôi không tưởng tượng
nổi họ phải chịu đau đớn đến cỡ nào sau ngày phán xét.
Chúng tôi không trông thấy một đứa trẻ con nào ở đây. Chúng
tôi chỉ thấy hàng ngàn, ngàn thanh niên, đàn ông và đàn bà từ nhiều
quốc gia. Tuy nhiên ở dưới địa ngục cũng không còn phân biệt quốc
gia hay tầng lớp xã hội, tất cả đến để bị hành hạ và trừng phạt. Chỉ
có một điều mọi người đều muốn là được ra khỏi nơi này, dù chỉ
một giây đồng hồ. Họ cũng muốn một giọt nước để làm mát lưỡi
họ, giống như chuyện người giàu trong Kinh Thánh (Lu-ca 16:19).
Nhưng điều đó không thể thực hiện được nữa, cơ hội cho loài người
được chọn lựa để bước vào trong cõi đời đời là lúc còn sống trên thế
gian. Họ đã quyết định đời sống không có Chúa. Chúa không bao
giờ bỏ một người nào xuống địa ngục. Mỗi người xuống dưới đó tùy
theo việc làm của họ.
Sách Ga-la-ti 6:7 chép “Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời
không khinhdể đâu; vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy.”
Hôm nay bạn có một cơ hội quý giá để thay đổi số phận vĩnh
cửu của bạn. Bây giờ Chúa Giê-xu vẫn luôn sẵn sàng chờ đón bạn
và Kinh Thánh nói rằng trong khi chúng ta đang còn sống thì chúng
ta vẫn còn niềm hy vọng. Hôm nay bạn đang sống, đừng bỏ lỡ cơ
hội, có thể đây là cơ hội cuối cùng của bạn.
Phaàn Hai: Maëc Khaûi về Thieân Ñaøng
Lôøi Chöùng Thöù Nhaát của Esau:
Chuùng toâi ñang ôû trong moät caên phoøng khi kinh nghieäm
kyø dieäu naày ñeán vôùi chuùng toâi. Caên phoøng traøn ngập aùnh saùng vôùi
söï hieän dieän cuûa Chuùa. Moät quyeàn naêng laï luøng ñaõ laøm saùng röïc
caû caên phoøng. Caên phoøng ñaày daãy söï vinh hieån cuûa Chuùa, thaät laø
tuyeät vôøi ñöôïc ñeán tröôùc Chuùa.
Ñöùc Chuùa Gieâ-xu phaùn vôùi chuùng toâi “Caùc con cuûa Ta, baây
giôø Ta chæ cho caùc con Vöông Quoác cuûa Ta, chuùng ta seõ vaøo söï vinh
hieån cuûa Ta.” Chuùng toâi naém tay nhau vaø cuøng ñöôïc caát boång leân.
Toâi nhìn xuoáng vaø nhaän ra laø chuùng toâi ñaõ xuaát khoûi thaân theå cuûa
chuùng toâi. Khi chuùng toâi rôøi khoûi thaân theå mình, chuùng toâi ñöôïc
mặc laáy nhöõng chieác aùo traéng vaø ñöôïc bay leân vôùi moät toác ñoä raát
nhanh.
Chuùng toâi ñeán tröôùc coång cuûa Thieân Ñaøng, đó laø mộât caùnh
cöûa ñoâi thật lôùn. Chuùng toâi voâ cuøng kinh ngaïc tröôùc nhöõng gì ñang
xaûy ra. Caûm taï Chuùa Gieâ-xu laø Con cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ ñoàng
haønh vôùi chuùng toâi cuøng hai thieân söù nöõa, moãithieân söù coù boán
caùnh.
Caùc thieân söù baét ñaàu troø chuyeän vôùi chuùng toâi, nhöng
chuùng toâi khoâng hieåu hoï ñang noùi gì. Ngoân ngöõ cuûa hoï raát khaùc
vôùi chuùng ta, cuõng khoâng gioáng ngoân ngöõ naøo treân maët ñaát. Thieân
söù chaøo möøng chuùng toâi vaø hoï môû hai caùnh cöûa ñoà soä ñoù. Chuùng
toâi nhìn thaáy moät nôi raát ñeïp vôùi raát nhieàu ñoà vaät khaùc nhau. Khi
chuùng toâi böôùc vaøo trong, moät söï bình an tuyeät vôøi bao phuû chuùng
toâi. Y nhö Lôøi Chuùa trong thö Phi-líp cheùp: “Söï bình an cuûa Chuùa
ban cho chuùng ta vöôït quaù mọi sự hieåu bieát cuûa con ngöôøi…” (Philíp
4:7).
Ñaàu tieân toâi nhìn thaáy moät con nai, toâi hoûi moät trong nhöõng
baïn ñi cuøng: “Sandra, chò coù nhìn thấy con nai em ñang thấy ở
đàng kia khoâng?” Luùc naày Sandra khoâng coøn khoùc hay la lôùn tieáng
nöõa nhö luùc chuùng toâi mới ñi xuoáng ñòa nguïc. Chò cöôøi vaø traû lôøi“Vaâng Esau, chò cuõng ñang nhìn thấy con nai ñoù.” Toâi liền bieát
chaéc chắn: luùc ñoù laø moïi ñieàu chung quanh toâi laø thaät, vaø chuùng
toâi ñang ôû tại Vöông Quoác Thieân Ñaøng. Nhöõng söï khuûng khieáp ôû
Ñòa Nguïc khoâng coøn nöõa. Chuùng toâi ñang taän hưởng vinh quang
kỳ diệu cuûa Chuùa. Chuùng toâi böôùc tôùi choã con nai, phía sau noù laø
moät caây coå thuï heát söùc to lôùn. Ñaây laø trung taâm ñieåm cuûa Thieân
Ñaøng.
Ñieàu naày cuõng phuø hôïp vôùi Lôøi Chuùa cheùp trong Khaûi
Huyeàn 2:7: “Ai có tai hãy lắng nghe lời Thánh Linh phán cùng các
Hội Thánh rằng: Kẻ nào thắng, Ta sẽ cho ăn trái cây sự sống ở trong
Thiên đàng của Đức Chúa Trời.”
“Caây” ở ñaây laø bieåu töôïng Chuùa Gieâ-xu, bởi vì Chuùa Cöùu
Theá laø Söï Soáng Vónh Cửu. Phía sau caây laø doøng soâng nöôùc trong
vaét nhö göông. Nöôùc trong vaø ñeïp tuyeät vôøi, chuùng toâi chöa bao
giôø thaáy gioáng nhö vaäy treân ñaát. Chuùng toâi chæ muoán ôû laïi nôi ñoù.
Nhieàu laàn chuùng toâi naøi næ vôùi Chuùa, “Laïy Chuùa, xin ñöøng ñem
chuùng con ra khoûi nôi naày nữa! Chuùng con muoán ñöôïc ôû laïi ñaây
maõi maõi! Chuùng con khoâng muoán trôû laïi traàn gian!” Nhöng Chuùa
traû lôøi “Caùc con caàn phaûi trôû laïi ñeå laøm chöùng veà veà moïi ñieàu Ta
ñaõ chuaån bò sẵn cho nhöõng keû yeâu Ta, bôûi vì Taseõ trôû laïi raát sôùm
vaø ñem phaàn thöôûng theo vôùi Ta.”
Khi chuùng toâi thaáy doøng soâng, chuùng toâi voäi vaøng chaïy ñeán
vaø nhaûy vaøo. Chuùa Gieâ-xu coù phaùn trong Kinh Thaùnh raèng, “Người
nào tin Ta thì sông nước hằng sống sẽ tuôn tràn từ trong lòng mình,
y như Thánh Kinh đã chép vậy.” (Giaêng 7:38). Nöôùc soâng döôøng
nhö chöùa ñöïng söï soáng, chuùng toâi nguïp laën trong nöôùc. Chuùng toâi
vaãn thôû bình thöôøng khi ôû trong nöôùc cuõng nhö khi ra khoûi. Con
soâng aáy raát saâu vaø coù nhieàu loaïi caù ñuû maøu saéc bôi loäi trong ñoù.
AÙnh saùng ở bên trong nöôùc hay bên ngoaøi cuõng nhö nhau. Treân
Thieân Ñaøng, aùnh saùng khoâng phaùt ra töø moät nguoàn saùng naøo, moïi
vaät töï noù chieáu saùng. Saùch Khaûi Huyeàn 21:23 cuõng coù cheùp raèng
Ñöùc Chuùa Gieâ-xu laø aùnh saùng cuûa thaønh. Chuùng toâi baét caù baèng
tay khoâng vaø ñem chuùng ra khoûi nöôùc, nhöng lạ là chuùng khoâng
cheát. Chuùng toâi coù hoûi Chuùa taïi sao chuùng vaãn soáng ñöôïc, Ngaøimỉm cöôøi trả lời raèng treân Thieân Ñaøng khoâng coøn cheát choùc, khoâng
coøn than khoùc, cuõng khoâng coøn ñau ñôùn nöõa.
Chuùng toâi rôøi doøng soâng vaø chaïy khaép nôi naøo chuùng toâi
nhìn thaáy, chuùng toâi muoán sôø chaïm vaø kinh nghieäm ñöôïc moïi thöù.
Chuùng toâi muoán ñem moïi vaät veà nhaø vôùi chuùng toâi vì nôi Thieân
Ñaøng moïi vaät ñeàu laï luøng. Lôøi khoâng theå dieãn taû ñaày ñuû. Khi söù
ñoà Phao-loâ ñöôïc ñem leân Thieân Ñaøng, oâng ñaõ thaáy nhöõng ñieàu
maø oâng khoâng giaûi thích baèng lời bôûi vì söï vó ñaïi sieâu phaøm cuûa
chuùng (2 Coâ-rinh-toâ 12:1-4). Coù nhieàu ñieàu chuùng toâi thaáy nhöng
gaàn nhö chuùng toâi khoâng coù caùch naøo dieãn taû hết ñöôïc.
Từ đó chuùng toâi ñöôïc ñöa ñeán moät nôi roâng lôùn vaø tuyeät
ñeïp. Nôi ñaây coù raát nhieàu vaøng vaø ñaù quí như kim cöông, ngoïc
maøu xanh, hoàng ngoïc v.v.. Đường đi thì toaøn baèng vaøng roøng. Sau
đó chuùng toâi ñeán choã coù ba quyeån saùch raát lôùn. Quyeån saùch ñaàu
tieân laø quyeån Kinh Thaùnh baèng vaøng. Lôøi Chuùa trong saùch Thi
Thieân cho chuùng ta bieát raèng Lôøi Chuùa coøn ñôøi ñôøi vaø Lôøi Chuùa
ñöôïc vöõng laäp treân Thieân Ñaøng ñeán voâ cuøng (Thi Thieân 119:89).
Chuùng toâi ngaém nghía quyeån Kinh Thaùnh to lôùn ấy, nhöõng trang
saùch, lôøi Kinh Thaùnh, taát caû ñeàu baèng vaøng roøng.
Quyeån saùch thöù hai maø chuùng toâi thaáy coøn lôùn hôn quyeånKinh Thaùnh. Quyeån saùch naøy đang ñöôïc môû ra vaø coù moät thieân söù
ñang ngoài vieát vaøo ñoù. Chuùng toâi cuøng vôùi Ñöùc Chuùa Gieâ-xu ñeán
gaàn ñeå xem thieân söù ñang vieát gì, thì thấy thieân söù ñang vieát mọi
ñieàu ñang xaûy ra döôùi ñaát… đủ caû ngaøy, giôø, chi tiết söï vieäc vaøo
trong saùch ñoù. Ñieàu naày thật đúng y nhö lôøi Chuùa đã cheùp trong
Khaûi Huyeàn 20:12“Tôi cũng thấy những người chết đứng trước
ngai, cả lớn và nhỏ, và các sách đều mở ra. Cũng có mở một quyển
sách khác nữa, là sách Sự Sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công
việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy.” Thieân söù
ghi cheùp taát caû moïi ñieàu ngöôøi ta laøm treân ñaát, thieän hoaëc aùc, y
nhö lôøi Kinh Thaùnh đã chép.
Chuùng toâi tieán ñeán quyeån saùch thöù ba. Quyeån naøy lôùn hôn
caû hai quyeån kia! Quyeån saùch đang ñoùng. Chuùng toâi ñöôïc leänh
Chuùa ñem quyeån saùch đó xuoáng khoûi choã vaø ñaët treân moät caùi truï.Coät vaø truï ôû Thieân Ñaøng raát ñeïp! Chuùng khoâng gioáng nhö
nhöõng truï coät ở trần gian. Nhöõng truï naøy gioáng nhö những lọn vaán
bín, chuùng ñöôïc laøm baèng ñaù quí. Coù caùi laøm baèng kim cöông, coù
caùi laøm baèng böûu thaïch, caùi khaùc baèng vaøng, coù nhöõng caùi laøm
baèng nhieàu ñaù quí troäïn vaøo nhau. Toâi hieåu ra raèng Ñöùc Chuùa
Trôøi laø Ñaáng laøm Chuû muoân vaät nhö tieân tri A-gheâ coù cheùp raèng
“CHÚA Vạn Quân phán: “Bạc là của Ta, vàng là của Ta.” (A-gheâ
2:8). Toâi hieåu ra raèng Ñöùc Chuùa Trôøi laø Ñaáng giaøu coù, Ngaøi sôû
höõu taát caû nhöõng söï giaøu coù treân theá gian. Theá gian vaø moïi vaät
trong theá gian ñeàu thuoäc veà Chuùa, vaø Ngaøi muoán ban cho nhöõng
ai caàu xin trong ñöùc tin nhö lôøi Chuùa phaùn “Hãy cầu xin Ta, Ta sẽ
ban cho con các nước ngoại bang làm cơ nghiệp, Và các đầu cùng
đất làm cơ nghiệp.” (Thi Thieân 2:8).
Quyeån saùch maø chuùng toâi vöøa ñaët leân truï coät kia thì quaù
lôùn, lớn ñeán nỗi ñeå laät moät trang saùch, chuùng toâi phaûi ñi töø beân
naày sang beân kia quyeån saùch. Chuùa truyeàn chuùng toâi haõy ñoïc
nhöõng gì trong saùch. Thoaït ñaàu, noù raát khoù ñoïc vì ñöôïc vieát baèng
nhöõng chöõ raát laï maø chuùng toâi khoâng hieåu. Chuùng khoâng phaûi laø
ngoân ngöõ cuûa traàn gian. Chuùng hoaøn toaøn laø ngoân ngöõ cuûa Thieân
Ñaøng. Nhöng vôùi söï giuùp ñôõ cuûa Ñöùc Thaùnh Linh, chuùng toâi ñöôïc
ban cho ôn ñeå hieåu ñöôïc. Một cái gì nhö laø moät mieáng baêng đã
ñöôïc cất ra khoûi tai maét chuùng toâi để chuùng toâi coù theå nghe vaø
hieåu ñöôïc roõ raøng nhö laø tieáng meï đẻ.
Chuùng toâi thaáy roõ teân cuûa caû baûy ngöôøi chuùng toâi ñaõ ñöôïc
vieát vaøo quyeån saùch ñoù. Chuùa cho chuùng toâi bieát ñoù laø Saùch Söï
Soáng (Khaûi Huyeàn 3:5). Chuùng toâi cuõng ñeå yù nhöõng teân ñöôïc vieát
trong saùch khoâng phaûi laø teân goïi cuûa chuùng toâi treân ñaát. Nhöõng
teân naày laø teân môùi ñeå Lôøi Chuùa ñöôïc öùng nghieäm khi Lôøi aáy noùi
raèng “Chuùa seõ ban cho nhöõng keû thaéng theá gian moät teân môùi, ngoaøi
keû nhaän laáy khoâng ai bieát ñeán.” (Khaûi Huyeàn 2:17)
Treân Thieân Ñaøng, chuùng toâi coù theå ñoïc ñöôïc teân mình,
nhöng khitrôû veà traàn gian thì teân ñöôïc ban cho ñoù ñaõ khoâng coøn
trong trí nhôù vaø trong loøng chuùng toâi nöõa. Lôøi cuûa Chuùa laø vónh
cửu, vaø Lôøi Chuùa phaûi ñöôïc öùng nghieäm. Baïn thaân meán, Chuùa
Gieâ-xu ñaõ phaùn “Ta đến mau chóng, hãy giữ lấy điều con có, hầu
cho không ai cất lấy mão triều thiên của con.” (Khaûi Huyeàn 3:11).
Haõy giöõ laáy maõo trieàu cuûa baïn vaø ñöøng ñeå ai chieám ñoaït nhöõng gì
Cha Thieân Thöông đã daønh cho baïn. Treân Thieân Ñaøng voâ soá ñieàu
tuyeät vôøi, chuùng toâi khoâng theå taû heát baèng lôøi cho baïn. Chuùng toâi
muoán noùi vôùi baïn raèng Chuùa ñang chôø ñôïi baïn! Haõy nhôù raèng
chæ coù nhöõng ngöôøi trung tín beàn vöõng ñeán cuoái cuøng môùi ñöôïc
cöùu! (Maùc 13:13)
LôøiChöùng Thöù Hai của Ariel:
Khi chuùng toâi baét ñaàu ñi leân Thieân Ñaøng, chuùng toâi ñeán
moät nôi tuyeät ñeïp vôùi hai caùnh cöûa traùng leä. Tröôùc cöûa coù hai
thieân söù canh gaùc. Hoï baét ñaàu noùi, nhöng hoï noùi ngoân ngöõ cuûa
thieân söù vaø mới đầu chuùng toâi khoâng hieåu, nhöng sau Ñöùc Chuùa
Thaùnh Linh ban cho chuùng toâi söï hieåu bieát: Ấy laø hoï ñang chaøo
möøng chuùng toâi. Ñöùc Chuùa Gieâ-xu ñaët tay Ngaøi treân cöûa, vaø cöûa
môû ra. Neáu khoâng coù Chuùa cuøng ñi thì chaéc chaén laø chuùng toâi
khoâng qua ñöôïc cöûa đó ñeå ñöôïc vaøo beân trong.
Chuùng toâi baét ñaàu ngaém nghía moïi vaät ôû ñoù ñaày thích thuù.
Chuùng toâi thaáy moät caây coå thuï raát to maø Kinh Thaùnh coù moâ taû
laø Caây Söï Soáng (Khaûi Huyeàn 2:7). Chuùng toâi ñöôïc ñeán moät con
soâng vaø thaáy raát nhieàu caù trong ñoù. Moïi thöù ñeàu quaù tuyeät vôøi
neân toâi vaø caùc baïn liền nhaûy tũm xuoáng nöôùc. Chuùng toâi baét ñaàu
bôi loäi trong nöôùc. Chuùng toâi thaáy caù bôi loäi chung quanh mình
vaø chuùng cuõng môn trôùn vaøo ngöôøi chuùng toâi. Chuùng khoâng sợ mà
traùnh choã khaùc nhö vaãn thöôøng xaûy ra döôùi traàn gian, söï hieän dieän
cuûa Chuùa ñaõ khieán chuùng an laønh. Nhöõng con caù döôøng nhö thaân
thieän tin caäy chuùng toâi raèng chuùng toâi khoâng coù aùcyù vôùi chuùng.
Toâi raát ñỗi ngaïc nhieân khi baét laáy moät con con caù trong tay vaø
ñem noù ra khoûi nöôùc. Thaät laï luøng, con caù laëng yeân an höởng söï
hieän dieän cuûa Chuùa ngay caû khi noù đang bị ở trong loøng baøn tay
toâi. Toâi thaû con caù trôû vaøo trong nöôùc.
Töø xa, toâi coù theå nhìn thaáy nhöõng con ngöïa traéng cuûa Thieân
Ñaøng nhö coù cheùp trong Khaûi Huyeàn 19:11 “Bấy giờ tôi thấy trời
mở ra, và có một con ngựa bạch hiện ra: Đấng cỡi ngựa ấy gọi là
Đấng Trung Tín Và Chân Thật; Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán
và chiến đấu.” Nhöõng con ngöïa aáy Chuùa seõ duøng khi Ngaøi trôû laïi
treân ñaát ñeå caát daân söï cuûa Ngaøi töùc laø Hoäi Thaùnh leân không trung.
Toâi böôùc ñeán gần nhöõng con ngöïa ñoù vaø vuoát ve chuùng. Chuùa
Gieâ-xu theo sau toâi vaø cho toâi ñöôïc leân ngồi trên lưng moät con.
Khi toâi baét ñaàu côõi ngöïa, toâi caûm nhaän ñöôïc nhöõng caûm giaùc laï
luøng maø toâi chöa heà coù treân ñaát. Toâi caûm thaáy söï bình an, söï töï do,
tình yeâu vaø söï thaùnh khieát maø con ngöôøi coù theå coù ñöôïc khi soáng
ôû nôi tuyeät vôøi nhö theá naày. Toâi baét ñaàu taän höởng nhöõng gì maét
toâi thaáy ñöôïc. Toâi chæ muoán vui höởng taát caû moïi ñieàu ôû nôi ThieânÑaøng naày maø Chuùa ñaõ chuaån bò sẵn cho con daân cuûa Ngaøi.
Chuùng toâi cuõng ñöôïc thaáy caùi baøn tieäc, treân ñoù coù ñaët sẵn
moïi thöù ñeå phuïc vuï. Baøn tieäc khoâng coù ñieåm khôûi ñaàu cuõng khoâng
coù ñieåm cuoái. Chuùng toâi thaáy nhöõng chieác gheá ñaõ ñöôïc saép sẵn
cho con daân cuûa Ngaøi. Nhöõng vöông mieän cuûa Söï Soáng cuõng đã
sẵn saøng ñeå ñöôïc ban thöôûng cho họ. Chuùng toâi thaáy nhöõng thöùc
aên cuõng baøy ra sẵn saøng cho nhöõng ai ñöôïc môøi ñeán Tieäc Cöôùi
Chieân Con. Vaø nhieàu thieân söù ôû ñoù cuõng ñang chuaån bò nhöõng
chieác aùo traéng để Chuùa seõ ban cho chuùng ta. Lôøi Chuùa cuõng daïy
raèng chuùng ta neân tieáp nhaän Thieân Ñaøng nhö nhöõng ñöùa treû (Mathi-
ô 18:3). Khi ôû Thieân ñaøng chuùng toâi thật gioáng nhö nhöõng ñöùa
treû con. Chuùng toâi vui chôi vôùi moïi thöù ôû ñoù: boâng hoa, nhaø ôû…
Chuùa cuõng cho pheùp chuùng toâi ñöôïc vaøo beân trong nhöõng nhaø ôû.
Kế đó Chuùa ñem chuùng toâi ñeán nôi coù raát nhieàu treû con.
Chuùa hoøa nhaäp ôû giöõa chuùng vaø chôi vôùi chuùng. Ngaøi ñeå thôøi gian
chôi vôùi töøng ñöùa vaø toû ra raát vui vôùi chuùng. Chuùng toâi ñeán gaàn
Chuùa vaø hoûi “Laïy Chuùa, coù phaûi nhöõng ñöùa treû naày seõ ñöôïc sinh
ra treân traàn gian khoâng?” Chuùa traû lôøi “Khoâng, nhöõng ñứa treû naày
laø nhöõng ñöùa đã bò phaù thai treân ñaát.” Khi nghe nhöõng lôøi naày, coù
đieàu gì trong toâi laøm cho toâi run raåy.
Toâi nhôù laïi ñieàu toâi ñaõ laøm trong quaù khöù luùc toâichöa tin
nhaän Chuùa. Luùc ñoù toâi coù dan díu vôùi moät thieáu nöõ vaø gaây cho coâ
ta mang thai. Khi coâ cho toâi bieát laø coâ ñaõ mang thai, toâi khoâng bieát
phaûi laøm gì neân yeâu caàu coâ cho toâi thôøi gian ñeå quyeát ñònh. Thôøi
gian troâi qua, khi toâi ñeán ñeå noùi vôùi coâ veà quyeát ñònh cuûa toâi thì
ñaõ quaù trễ, coâ ñaõ phaù thai. Vieäc ñoù ñaõ haèn daáu trong cuoäc ñôøi toâi.
Cho ñeán sau khi toâi tieáp nhaän Chuùa vaøo loøng, söï phaù thai ñoù laø
ñieàu maø chính toâi ñaõ khoâng tha thöù cho toâi. Nhöng Chuùa ñaõ laøm
moät vieäc trong ngaøy hoâm ñoù cho toâi. Ngaøi cho pheùp toâi böôùc vaøo
nôi ñoù vaø phaùn “Ariel, con coù thaáy ñöùa con gaùi nhoû ñoù khoâng?
Noù laø con cuûa con ñoù.” Khi Ngaøi phaùn ñieàu ñoù, toâi nhìn thaáy ñöùa
beù gaùi, toâi caûm bieát ñöôïc veát thöông loøng trong taâm linh toâi laâu
nay baét ñaàu ñöôïc chöõa laønh. Chuùa cho pheùp toâi ñeán gaàn noù vaø noù
cuõng tieán ñeán gaàn toâi. Toâi naém laáy tay noù vaø nhìn vaøo ñoâi maét noù.
Töø ñoâi moâi noù toâi nghe ñöôïc tieáng: “Ba!” Toâi hieåu ñöôïc vaø caûm
nhaän loøng thöông xoùt cuûa Chuùa cho toâi vaø Ngaøi ñaõ tha thöù cho toâi,
nhöng toâi cũng phaûi hoïc ñeå tha thöù cho chính toâi.
Thöa caùc baïn, nhöõng lôøi chöùng naøy laø thaät naày, vaø toâi
muoán thöa vôùi baïn moät ñieàu: Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ tha thöù cho baïn,
baây giôø baïn haõy tha thöù cho chính baïn đi. Toâi raát caûm taï Chuùa cho
toâi ñöôïc chia seû lôøi chöùng naày vôùi caùc baïn.
Laïy Cöùu Chuùa Gieâ-xu, con xin daâng Chuùa söï toân kính vaø vinh
hieån!
Baøi laøm chöùng naày laø cuûa Chuùa, Ngaøi laø Ñaáng ñaõ ban cho chuùng
con söï maëc khaûi naày.
Toâi hy voïng raèng moãi anh chò em ñoïc lôøi chöùng naày seõ nhaän
phöôùc haïnh vaø cuõng seõ chia sẻ ñeå chuùc phöôùc cho nhieàu ngöôøi
khaùc nöõa. Xin Chuùa ban phöôùc cho caùc baïn.
Lôøi Chöùng Thöù Ba
“Ngài sẽ lau ráo hết nớc mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết,
cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự
thứ nhất đã qua rồi.” (Khaûi Huyeàn 21:4)
Khi chuùng toâi ñeán Thieân Ñaøng, hai caùnh cöûa môû ra cho
chuùng toâi,toâi thaáy moät thung lũng ñaày caùc loaïi hoa. Nhöõng boâng
hoa thaät ñeïp, muøi höông cuûa chuùng thaät laø thơm ngaøo ngaït. Chuùng
toâi baét ñaàu böôùc vaøo vaø töøng traûi moät caûm giaùc hoaøn toaøn töï do
nhö chöa bao giôø caûm nhaän khi ôû traàn gian. Chuùng toâi caûm thaáy
moät söï bình an ñaày trong loøng khi ngaém nhìn nhöõng boâng hoa raát
ñoäc ñaùo ấy. Töøng caùnh hoa cuõng khaùc bieät, nguyeân thuûy vôùi moät
maøu saéc rieâng bieät.
Trong loøng toâi, toâi thaàm nguyeän vôùi Chuùa raèng toâi muoán
coù ñöôïc moät ñoùa hoa trong nhöõng boâng hoa ñoù. Chuùa nhìn toâi vôùi
veû cho pheùp, toâi ñeán gaàn moät boâng hoa vaø baét ñaàu nhoå noù leân.
Nhöng khoâng được, toâi khoâng theå keùo hoa leân khoûi ñaát. Toâi cuõng
khoâng theå böùt rôøi caùnh hoa ra ñöôïc. Luùc ñoù Chuùa môùi phaùn “Nôi
ñaây moïi söï phaûi ñöôïc laøm trong tình yeâu thöông.” Ngaøi sôø vaøo
boâng hoa vaø noù ngoan ngoãn naèm trong tay Chuùa. Ngaøi ñöa noù
cho chuùng toâi. Chuùng toâi tieáp tuïc ñi vaø thöôûng thöùc muøihöông dịu
ngọt töø boâng hoa.
Chuùng toâi ñeán moät nôi coù hai caùnh cöûa raát ñeïp. Nhöõng
cöûa naày khoâng ñôn giaûn, chuùng ñöôïc chaïm troå raát tinh vi vaø coù
gaén nhöõng vieân ñaù quí. Caùnh cöûa môû ra vaø chuùng toâi böôùc vaøo
moät caên phoøng raát ñoâng ngöôøi. Moïi ngöôøi ñang chaïy tôùi chaïy
lui ñeå chuaån bò. Coù ngöôøi mang nhöõng cuoän vaûi traéng saùng ngôøi
treân vai hoï, ngöôøi khaùc thì mang nhöõng thoi chæ baèng vaøng, ngöôøi
khaùc nöõa thì mang nhöõng caùi dóa gioáng nhö nhöõng caùi khieân trong
ngöôøi hoï. Moïi ngöôøi ñeàu chaïy vôùi söï coá gaéng. Chuùng toâi hoûi Chuùa
taïi sao ngöôøi ta phaûi coá gaéng vaø coù vẻ hoái haû nhö vaäy. Chuùa ra
hieäu cho moät ngöôøi thanh nieân ñeán gaàn. Ngöôøi naày coù moät cuoän
vaûi treân vai anh. Anh ta ñeán nhìn Chuùa moät caùch cung kính. Khi
Chuùa hoûi taïi sao anh mang cuoän vaûi ñoù, anh nhìn Chuùa vaø noùi
“Thöa Chuùa, Ngaøi bieát nhöõng cuoän vaûi naày ñeå laøm gì! Vaûi naày
ñeå may aùo cho nhöõng ngöôøi ñöôïc cöùu chuoäc, nhöõng chieác aùo cho
Naøng Daâu vó ñaïi.” Nghe lôøi naày chuùng toâi caûm thaáy heát söùc vui
möøng vaø bình an. Lôøi Chuùa coù cheùp raèng “Chúng ta hãy hớn hở
vui mừng, tôn vinh Ngài, vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã
sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải
gai mịn (vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ).”
(Khaûi Huyeàn 19:7,8)
Khi rôøinôi ñoù chuùng toâi caûm thaáy loøng caøng ñöôïc söï bình
an hôn nöõa vì thaáy nhöõng ñieàu tuyeät vôøi maø Chuùa ñang thöïc hieän
cho chuùng toâi. Maét chuùng toâi choaùng ngôïp vôùi nhöõng chi tieát ôû
ñaây. Moãi moät vaät theå treân Thieân Ñaøng döôøng nhö coù söï soáng
trong ñoù, vaø moãi thöù ñeàu nhö toân vinh söï vinh hieån cuûa Chuùa.
Ngaøi cuõng daønh sẵn nôi chốn cho baïn bởi vì baïn raát quan troïng
ñoái vôùi Ngaøi.
Roài chuùng toâi ñeán moät nôi khaùc, ôû ñaây coù haøng trieäu treû
con, ñuû moïi löùa tuoåi. Khi chuùng noù thaáy Ñöùc Chuùa Gieâ-xu, taát
caû ñeàu muoán chaïy ñeán oâm laáy Ngaøi, taát caû ñeàu muoán söï trìu meán
cuûa Chuùa vì Chuùa laø Nguoàn Tình Yeâu cuûa chuùng. Taát caû chuùng
noù ñeàu yeâu quí Ñöùc Chuùa Gieâ-xu. Chuùng toâi xuùc ñoäng ñeán muoán
khoùc khi thaáy caùch Chuùa yeâu thöông chuùng noù, hoân chuùng vaø naém
tay chuùng. Chuùng toâi cuõng thaáy thieân söù boàng nhöõng ñöùa beù quaán
trong khaên vaûi mòn ñem ñeán cho Chuùa Gieâ-xu. Chuùa nöïngnòu
chuùng, hoân treân traùn chuùng vaø thieân söù boàng chuùng ñi. Chuùng toâi
hoûi Chuùa taïi sao coù nhieàu con treû ôû ñaây nhö vaäy, coù phaûi chuùng
laø nhöõng ñöùa treû seõ ñöôïc gôûi xuoáng theá gian khoâng. Chuùa xuùc
ñoäng moät chaäp, Ngaøi phaùn “Khoâng, nhöõng ñöùa treû naày sẽ khoâng
ñi xuoáng traàn gian! Chuùng laø nhöõng ñöùa ñaõ bò khöôùc töø ôû ñoù, cha
meï chuùng khoâng muoán giöõ chuùng neân ñaõ phaù thai. Nhöõng con treû
naày laø cuûa Ta, Ta yeâu thương chuùng.” Toâi gaät ñaàu, toâi nghe ngay
caû gioïng noùi cuûa toâi cuõng rung ñoäng khi hoûi Chuùa veà nhöõng ñöùa
treû naày.
Khi toâi chöa bieát Chuùa thaät laø Chuùa cuûa Söï Soáng, toâi ñaõ
lầøm loãi vaø phaïm toäi nhö bao nhieâu ngöôøi khaùc. Trong soá nhöõng toäi
loãi cuûa toâi phaïm laø phaù thai. Toâi chôø ñöôïc moät giaây phuùt maët ñoái
maët vôùi Chuùa vaø hoûi Ngaøi “Laïy Chuùa, ñöùa beù maø con ñaõ phaù thai
laâu roài coù ôû ñaây khoâng? Chuùa traû lôøi “Coù.” Toâi baét ñaàu böôùc qua
moät beân vaø thaáy moät ñöùa beù trai tuyeät ñeïp. Caïnh beân noù laø moät
thieân söù ñang ñöùng. Thieân söù ñang nhìn Chuùa, coøn ñöùa beù thì xaây
löng laïi phía chuùng toâi.
Chuùa phaùn vôùi toâi “Nhìn kìa, con trai cuûa con ñoù.” Toâi
muoán nhìn noù neân chaïy uø tôùi noù, nhöng thieân söù laáy tay ngaên toâi
laïi. Thieân söù ra daáu cho toâi raèng toâi phaûi nghe ñöùa beù noùi tröôùc.
Toâi beøn laéng nghe ñöùa beù trai noùi. Noù höôùng veà maáy ñöùa treû kiavaø hoûi thieân söù “Ba meï con saép ñeán roài phaûi khoâng?” Thieân söù
nhìn toâi vaø traû lôøi cho noù, “Phaûi, ba con vaø meï con saép ñeán roài.”
Toâi khoâng hiểu taïi sao toâi ñöôïc pheùp nghe nhöõng lôøi naày.
Trong thaâm taâm toâi bieát raèng nhöõng lôøi naày laø moùn quaø quí nhaát
maø Chuùa ban cho toâi. Ñöùa beù naày khoâng noùi naêng vôùi söï hôøn giaän
hoaëc ñau ñôùn, chaéc cuõng khoâng heà bieát raèng chuùng toâi ñaõ khoâng
cho noù coù cô hoäi ñöôïc sinh ra treân ñaát. Noù chæ ñôn sô chôø ñôïi vôùi
tình yeâu Chuùa ñaët ñeå trong loøng noù.
Chuùng toâi tieáp tuïc ñi, nhöng toâi giöõ hình aûnh cuûa ñöùa beù
trai ñoù trong loøng. Toâi bieát raèng moãi ngaøy toâi seõ coá gaéng ñeå moät
ngaøy kia toâi ñöôïc ñoaøn tuï vôùi noù. Toâi coù theâm moät lyù do ñeå phaûi
ñeán Nöôùc Thieân Ñaøng. Lôøi Chuùa phaùn trong EÂ-sai 65:17,19 raèng
“Ta sẽ dựng trời mới đất mới; những việc trước sẽ chẳng nhớ nữa,
chẳng còn nhắc đến nữa... Ta sẽ vui vì Giê-ru-sa-lem, ta sẽ mừng vì
dân ta; tại đó sẽ chẳng còn nghe tiếng khóc lóc kêu la nữa.”
Sau ñoù chuùng toâi ñeán moät nôi coù nhieàu ñoài nuùi nhoû, vaø
Chuùa Gieâ-xu ñeán nhaûy muùa. Tröôùc maët Ngaøi laø moät ñoaøn daân
ñoâng mặc aùo daøi traéng, tay ñöa leân vôùi nhöõng nhaùnh oâ-liu xanh.
Khi hoï vaãy nhöõng nhaùnh caây leân khoâng trung, daàu cuõng ñöôïc röôùi
ra. Thưa bạn, Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ chuaån bò nhöõng ñieàu dieäu kyø cho
baïn, baây giôø laø thôøi ñieåm ñeå ñaët nieàm tin caäy nôi Ngaøi.
Xin Chuùa ban phöôùc cho baïn.
Lôøi Chöùng Thöù Tö:
Treân Thieân Ñaøng chuùng toâi thaáy ñöôïc nhieàu ñieàu Chuùa
saém sẵnthaät laï luøng, y nhö Lôøi Chuùa trong saùch 1 Coâ-rinh-toâ 2:9
raèng “…Như có chép rằng: Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe,
và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều
ấy cho những người yêu mến Ngài.”
Khi chuùng toâi ñeán Vöông Quoác Thieân Ñaøng, noù quaû laø moät
caûnh saéc ngoaïn muïc vaø tuyeät vôøi vôùi nhöõng söï huøng vó raïng ngôøi
vinh quang cuûa Chuùa. Moät ñieàu ñaëc bieät, ñaây laø moät nôi coù rất
nhieàu treû con. Toâi ñoaùn chaéc phaûi ñeán haøng trieäu treû con taïi ñoù.
Chuùng toâi thaáy caùc treû con ñuû caùc löùa tuoåi. Chuùng toâi thaáy
coù nhöõng caên nhaø nhoû beù cho caùc treû con töø 2 ñeán 4 tuoåi. Chuùng
toâi cuõng chuù yù thaáy caùc treû lôùn leân treân Thieân Ñaøng ñöôïc vaøo caùc
tröôøng ñeå hoïc Lôøi Chuùa. Giaùo sö laø caùc thieân söù daïy cho chuùng
nhöõng baøi haùt thôø phöôïng Chuùa vaø toân vinhChuùa.
Khi Chuùa ñeán, chuùng toâi thaáy ñöôïc söï vui möøng nôi Ngaøi.
Duø chuùng toâi khoâng thaáy ñöôïc maët Ngaøi, nhưng thaáy ñöôïc nuï
cöôøi cuûa Ngaøi ñaày daãy khaép nôi. Khi Ngaøi ñeán, taát caû treû con đều
chaïy ñeán vôùi Ngaøi! Giöõa vòng nhöõng ñöùa treû ñoù, chuùng toâi thaáy
coù Mary, meï cuûa Chuùa Cöùu Theá Gieâ-xu khi còn ở treân ñaát. Baø laø
moät ngöôøi raát ñeïp. Chuùng toâi khoâng thaáy baø ngoài treân ngai, cuõng
khoâng thaáy coù ai thôø laïy baø. Baø cuõng nhö taát caû nhöõng ngöôøi phuï
nöõ khaùc treân Thieân Ñaøng, vaø cuõng gioáng nhö taát caû nhöõng ngöôøi
phuï nöõ khaùc treân ñaát, baø phaûi nhaän ñöôïc söï cöùu roãi cho rieâng baø.
Baø maëc chieác aùo daøi traéng vaø coù moät sôïi daây thaét löng baèng vaøng,
toùc baø xoûa daøi phuû caû sau löng.
Nhieàu ngöôøi treân ñaát coøn ñang thôø laïy Mary nhö laø meï cuûa
Ñöùc Chuùa Gieâ-xu, nhöng haõy bieát roõ Lôøi Kinh Thaùnh ghi laïi lôøi
phaùn cuûa Chuùa Gieâ-xu raèng: “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống;
chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giaêng 14:6). Con
ñöôøng duy nhaát daãn ñeán Vöông Quoác Thieân Ñaøng laø chính Ñöùc
Chuùa Gieâ-xu, Ngöôøi Na-xa-reùt.
Chuùng toâi ñeå yù raèng ở Thieân Ñaøng khoâng coù maët trôøi hoaëcmaët traêng, nhö coù cheùp trong saùch Khaûi Huyeàn 22:5 “Đêm không
còn có nữa, và chúng sẽ không cần đến ánh sáng đèn hay ánh sáng
mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho; và chúng sẽ trị
vì đời đời.”
Chuùng toâi cuõng thaáy ñöôïc vinh hieån cuûa Chuùa. Phaûi dieãn
taû nhöõng söï kinh khuûng ôû ñòa nguïc ñaõ khoù roài, nhö chuùng toâi caûm
thaáy vieäc khoù hôn nöõa laø giaûi thích nhöõng söï vieäc thuoäc veà trôøi vaø
nhöõng söï toaøn haûo cuûa Ñaáng Taïo Hoaù cuûa chuùng ta. Khi chuùng
toâi ñeán ñoù chuùng toâi muoán chaïy khaép nôi để nhìn thaáy moïi thöù.
Chuùng toâi coù theå naèm laên ra treân baõi coû vaø caûm nhaän söï vinh hieån
cuûa Chuùa. Lôùp coû xanh meàm maïi vaø côn gioù nheï môn trôùn treân da
maët cuûa chuùng toâi ñem laïi caûm giaùc raát kyø dieäu.
Treân löng chöøng baàu trôøi, chuùng toâi coù theå thaáy ñöôïc moät
caây thaùnh giaù to lôùn laøm baèng vaøng roøng. Chuùng ta tin raèng ñaây
khoâng laø moät bieåu töôïng cuûa söï thôø laïy hình töôïng, nhöng bieåu
töôïng naày mang moät yù nghóa laø qua söï cheát cuûa Ñöùc Chuùa Gieâ-xu
treân thaäp töï giaù, moät con Đöôøng, moät caùi Cöûa môû ra ñeå cho pheùp
chuùng ta böôùc vaøo Thieân Ñaøng.
Chuùng toâi tieáp tuïc ñi treân Thieân Ñaøng. Thaät laø thích thuù
khi ñöôïc cuøng böôùc ñi vôùi Chuùa Gieâ-xu. Luùc ñoù chuùng toâi bieát
quaû quyeát Chuùa maø chuùng toâi ñang phuïc vuï laø Ñöùc Chuùa Gieâ-xu
Ngöôøi Na-xa-reùt. Nhieàu ngöôøi trong chuùng ta suy nghó veà Chuùa
treân trôøi nhö laø moät Chuùa chæ ñôïi luùc chuùng ta phaïm toâi ñeå tröøng
phaït rồi ñaåy chuùng ta vaøo ñòa nguïc. Thật khoâng phaûi laø như vậy. ÔÛ
ñaây chuùng toâi coù theå thaáy moät khía caïnh khaùc cuûa Chuùa Gieâ-xu,
Ngaøi laø moät Ngöôøi Baïn; moät Ngöôøi Baïn khoùc vôùi chuùng ta khi
chuùng ta khoùc. Ñöùc Chuùa Gieâ-xu laø moät Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa tình
yeâu thöông, cuûa loøng thöông xoùt vaø cuûa loøng nhaân töø; Ngaøi caàm
giöõ chuùng ta trong voøng tay cuûa Ngaøi vaø giuùp chuùng ta tieáp tuïc
troïn con ñöôøng cuûa söï cöùu chuoäc.
Ñöùc Chuùa Gieâ-xu cho pheùp chuùng toâi gaëp gôõ moät nhaân vaät
trong Kinh Thaùnh. Chuùng toâi gaëp ñöôïc vua Ña-vít, vị vua ñaõ ñöôïc
cheùp trong Kinh Thaùnh. Vua laø moät ngöôøi ñeïp trai, cao lôùn vaø
göông maët vua phaûn chieáu vinh quang cuûa Chuùa. Trong suoát thôøi
gian chuùng toâi ôû Thieân Ñaøng, vua chæ laøm moät ñieàu duy nhaát laø
nhaûy muùa, nhaûy muùa, nhaûy muùa daâng moïi vinh hieån vaø toân troïng
leân cho Chuùa.
Toâi muoán thöa vôùi quí ñoïc giaû ñang ñoïc nhöõng lôøi chöùng
naày raèngLôøi Chuùa trong Kinh Thaùnh saùch Khaûi Huyeàn 21:27
cheùp raèng “Kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề
được vào thành; nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự
sống của Chiên Con.”
Baïn ôi, chæ coù nhöõng ngöôøi can ñaûm trung thaønh sống vaâng
lời Chúa môùi được vô Nöôùc Thieân Ñaøng
Lôøi Chöùng Thöù Naêm:
“Vì tất cả chúng ta đều phải ra trước tòa án Chúa Cứu Thế để mỗi
người sẽ nhận phần của mình, tùy theo những điều lành, ác mình đã
làm khi còn ở trong thân xác.”(2 Coâ-rinh-toâ 5:10)
Treân Thieân Ñaøng chuùng toâi cuõng thaáy ñöôïc thaønh Gieâ-rusa-
lem môùi maø Kinh Thaùnh moâ taû trong Giaêng 14:2 “Trong nhà
Cha Ta có nhiều chỗ ở. Nếu không, Ta đã nói cho các con rồi. Ta
ra đi để sửa soạn chỗ ở cho các con!” Chuùng toâi coù theå thaáy ñöôïc
thaønh phoá vaø böôùc vaøo; ñaây laø moät thaønh phoá hieän höõu vaø tuyeät
vôøi! Ñöùc Chuùa Gieâ-xu ñaõ ñeán ñoù ñeå chuaån bò nôi ôû cho chuùng
ta.
Trong thaønh phoá chuùng ta coù theå thaáy moãi nhaø ôû ñeàu coù
teân cuûa chuû nhaân vieát tröôùc cöûa nhaø. Thaønh phoá naày chöa ñöôïc
chieám nguï, nhöng ñaõ sẵn saøng cho chuùng ta. Chuùng toâi ñöôïc pheùp
vaøo beân trong nhaø vaø nhìn thaáy moïi vaät ôû beân trong. Nhöng sau
ñoù khi rôøi khoûi thaønh phoá aáy thì chuùng toâi đã queân nhöõng gì mình
đã thaáy, nhöõng ñieàu ñoù bò caát ñi khoûi chuùng toâi. Tuy nhieân, chuùngtoâi coøn nhôù laø nhöõng caây coät trong nhaø loùt baèng kim loaïi quí vaø
coù nhieàu loaïi ñaù quí ñöôïc chaïm troå treân ñoù. Chuùng cuõng coù vaøng
roøng beân trong nöõa.
Vaøng ôû trong thaønh y nhö trong Kinh Thaùnh moâ taû: noù gaàn
nhö trong suoát vaø saùng ngôøi. Vaøng ôû treân traàn gian khoâng coù theå
so saùnh ñöôïc vôùi veû röïc rôõ vaø ñeïp ñẽ cuûa vaøng ôû Thieân Ñaøng.
Sau nhöõng ñieàu naày, chuùng toâi ñöôïc ñem ñeán moät nôi coù
raát nhieàu thuøng chöùa. Beân trong nhöõng thuøng chöùa naày laø nöôùc
maét ñaõ keát thaønh thuûy tinh. Ñaây laø nöôùc maét maø con cuûa Chuùa
ñaõ ñoå ra treân ñaát. Ñaây khoâng phaûi laø nöôùc maét cuûa söï phaøn naøn,
nhöng laø nöôùc maét ñaõ ñoå ra trong söï hieän dieän cuûa Chuùa; nöôùc
maét cuûa söï aên naên, nöôùc maét cuûa loøng bieát ôn. Chuùa giöõ nhöõng
nöôùc maét naày nhö nhöõng baùu vaät treân Thieân Ñaøng nhö coùcheùp
trong Thi Thieân 56:8 “Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi.
Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa. Nước mắt tôi được ghi
trong sách Chúa”.
Chuùng toâi cuõng ñeán moät nôi coù raát nhieàu thieân söù. Maëc
daàu treân Thieân Ñaøng coù nhieàu loaïi thieân söù, nhöng taïi nôi naày chæ
coù moät loaïi thieân söù ñaëc bieät. Toâi thaáy Chuùa Gieâ-xu coù moät thieân
söù cho moãi moät ngöôøi. Ngaøi cuõng cho chuùng toâi thaáy raèng thieân söù
naày raát gaàn gũi vôùi chuùng ta trong suoát cuoäc soáng. Ngaøi giôùi thieäu
vôùi chuùng toâi nhöõng thieân söù cuûa chuùng toâi. Chuùng toâi ñöôïc thaáy
nhöõng caù tính cuûa hoï, nhöng Chuùa phaùn daën chuùng toâi khoâng được
tieát loä ñieàu naày cho ngöôøi khaùc. Chuùng ta tìm thaáy trong saùch Thi
Thieân 91:11 “Vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài, bảo gìn giữ
ngươi trong các đường lối ngươi.”
Sau đó chuùng toâi ñeán moät nôi coù nhieàu khuoân vieân, trong
ñoù coù nhieàâu loaïi hoa khaùc nhau. Coù nhöõng hoa ñang nôû thật xinh
ñeïp vaø röïc rỡ. Nhöng cuõng coù nhöõng boâng hoa ruû xuoáng, vaø coù
hoa heùo ñi. Chuùng toâi hoûi Chuùa yù nghóa cuûa nhöõng boâng hoa naày
laø gì. Chuùa caàm moät boâng hoa töôi taén vaø traû lôøi “Cuoäc soáng cuûa
caùc con cuõng nhö nhöõng boâng hoa naày. Nhìn boâng hoa naày conhiểu được mối töông giao cuûa moät ñôøi soáng ñoái vôùi Ta.” Caàm moät
boâng hoa ñang heùo ru,û Ngaøi tieáp, “Ngöôøi naày uû ruõ bôûi vì gaëp thöû
thaùch hoaëc khoù khaên. Coù ñieàu gì ñoù trong cuoäc ñôøi naày ñaõ ngaên
trôû moái töông giao người ấy vôùi Ta. Caùc con coù bieát Ta laøm gì
vôùi nhöõng boâng hoa naày khi noù uû ruõ ñeå chuùng ñöôïc töôi taén trôû
laïi khoâng?” Ngaøi naâng moät boâng hoa ñang heùo trong tay Ngaøi vaø
tieáp “Ta ñoå nöôùc maét Ta treân chuùng vaø naâng chuùng leân.” Chuùng
toâi theo doõi, thấy boâng hoa soáng ñoäng trôû laïi, tươi tắn vaø maøu saéc
cuõng ñöôïc phuïc hoài moät caùch laï luøng.
Roài Ngaøi nhaët laáy moät trong nhöõng boâng hoa ñaõ bò khoâ
heùo, lieäng noù vaøo löûa vaø phaùn “Haõy xem, ngöôøi naày ñaõ bieát Ta,
nhöng ñaõ lìa boû Ta. Baây giôø haén cheát khoâng coù Ta vaø phaûi bò boû
vaøo löûa.” (Giaêng 15:5-6).
Khi chuùng toâi rôøi nôi ñoù, chuùng toâi thaáymoät toøa laâu ñaøi
ôû xa xa. Khoâng ai daùm ñeán gaàn laâu ñaøi ñoù. Chuùng toâi tin ñaây laø
nôi maø trong saùch Khaûi Huyeàn coù noùi ñeán, “Rồi thiên sứ chỉ cho
tôi xem sông nước hằng sống trong như pha lê chảy ra từ ngai Đức
Chúa Trời và ngai Chiên Con.” (Khaûi Huyeàn 22:1). Chuùng toâi tin
raèng laâu ñaøi ñoù toïa laïc ôû gaàn söï Hieän dieän vaø Ngai cuûa Ñöùc Chuùa
Trôøi.
Trong khi ñöôïc kinh nghieäm nhöõng ñieàu ôû Vöông Quoác
Thieân Ñaøng, loøng chuùng toâi traøn ñaày nieàm vui vaø söï bình an vöôït
quaù moïi söï hieåu bieát (Phi-líp 4:7). Vaø chuùng toâi cuõng hieåu roõ hôn
Lôøi Chuùa cheùp trong 1 Phi-e-rô 1:3,4 “Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời
là Cha Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta! Vì sự thương xót lớn
lao, Ngài đã cho chúng ta được tái sinh với đầy hy vọng sống nhờ
Chúa Cứu Thế Giê-xu sống lại từ kẻ chết, để thừa hưởng gia tài
không hề bị mục nát, hư hoại hay phai tàn đã dành cho anh chị em
trên trời.”
Lôøi ChöùngThöù Saùu:
“…Ta lập các con lên cai quản Nước Ta, cũng như Cha đã lập Ta
cai quản, để các con được ăn uống cùng bàn với Ta trong Nước Ta,
và các con sẽ ngồi trên ngai để xét xử mười hai chi tộc Y-sơ-ra-ên.”
(Lu-ca 22:29,30)
ÔÛ trong choã tuyeät vôøi ñoù, Chuùa cho pheùp chuùng toâi ñöôïc
thaáy moät sảnh ñöôøng traùng leä maø chuùng toâi khoâng theå töôûng töôïng
coù ñöôïc treân theá gian. Chuùng toâi thaáy coù moät Ngoâi baùu to lôùn vôùi
hai caùi gheá baèng vaøng roøng vaø böûu thaïch chöa heà coù treân ñaát. Phía
tröôùc Ngoâi laø moät caùi baøn khoâng thaáy ñöôïc phaàn cuoái, treân traûi
khaên traéng. Maøu traéng naày khoâng coù ñieàu gì treân theá gian coù theåví saùnh.
Ñuû caùc loaïi thöùc aên kheùo leùo, saéc xaûo ñöôïc baøy ra treân
baøn. Chuùng toâi cuõng thaáy nhöõng traùi nho baèng cỡ traùi cam, vaø
Chuùa cuõng cho chuùng toâi neám thöû vaøi thöù. Chuùng toâi coøn nhôù
höông vò cuûa chuùng, thaät laø ngon tuyeät dieäu. Quí baïn ôi, quí baïn
khoâng theå naøo töôûng töôïng ra heát taát caû nhöõng gì ñang sẵn saøng
ôû Thieân Ñaøng vaø nhöõng gì Chuùa ñaõ cho chuaån bò xong roài cho
chuùng toâi, cho caùc baïn (1 Coâ-rinh-toâ 2:9).
Treân baøn tieäc chuùng toâi cuõng ñöôïc Chuùa cho thaáy baùnh
Ma-na. Ñaây laø baùnh cuûa Chuùa maø Kinh Thaùnh cuõng coù noùi ñeán.
Chuùng toâi cuõng ñöôïc ban cho baùnh Ma-na cuøng vôùi nhöõng thöùc aên
tuyeät vôøi khaùc khoâng heà coù treân maët ñaát.
Nhöõng thöù naày laø cô nghieäp khoâng hö ñi, khoâng suy taøn
cuûa chuùng ta treân Vöông Quoác Thieân Ñaøng ñang chôø ñôïi chuùng
ta. Chuùng ta cuõng seõ ñöôïc aên nhöõng thöùc aên ngon laønh cöïc kyø
kheùo leùo khi chuùng ta ñöôïc vaøo Nöôùc cuûa Chuùa. Chuùng toâi kinh
ngaïc veà nhöõng chieác gheá ôû hai beân baøn. Treân nhöõng chieác gheá
xinh ñeïp naày ñeàu coù vieát nhöõng teân. Chuùng toâi coù theå ñoïc roõ raøng
teân cuûa chuùng toâi treân nhöõng chieácgheá ñoù, nhöng nhöõng teân ñoù
khoâng gioáng nhö teân cuûa chuùng toâi treân ñaát. Chuùng laø nhöõng teân
môùi khoâng ai khaùc bieát ñöôïc ngoaïi tröø ngöôøi ñöôïc ban cho. (Khaûi
Huyeàn 2:17)
Lôøi ñöôïc cheùp trong Kinh Thaùnh ñaõ laøm chuùng toâi quaù ñỗi
ngaïc nhieân “Tuy nhiên, đừng mừng vì các tà linh khuất phục các
con, nhưng hãy mừng vì tên các con đã được ghi ở trên trời.” (Luca
10:20). Coù raát nhieàu gheá! Coù ñuû choã cho taát caû nhöõng ai muoán
vaøo Thieân Ñaøng. Coù nhöõng chieác gheá cuõng bò ñem ñi ra khoûi baøn.
Ñieàu ñoù coù nghóa raèng coù nhöõng ngöôøi nam vaø nöõ ñaõ meät moûi boû
cuoäc trong söï haàu vieäc Chuùa, hoï bò xoùa teân trong Saùch Söï Soáng vaø
hoï cuõng khoâng ñöôïc vaøo döï Tieäc Cöôùi Chieân Con.
Chuùa cuõng cho pheùp chuùng toâi gaëp gôõ nhöõng nhaân vaät
trong Kinh Thaùnh, nhöõng vò thaùnh tuyeät vôøi maø chuùng toâi ñaõ ñoïc
qua.Chuùng toâi raát ngaïc nhieân gaëp ñöôïc AÙp-ra-ham. AÙp-ra-ham
laø moät tröôûng laõo, nhöng troâng beà ngoaøi thì khoâng phaûi nhö vaäy.
OÂng laø tröôûng laõo vì söï thoâng saùng maø oâng coù ñöôïc. Toùc cuûa oâng
hoaøn toaøn traéng, nhöng moãi sôïi toùc gioáng nhö moät sôïi thuûy tinh
hoaëc laø moät sôïi kim cöông. Ñieàu laøm chuùng toâi ngaïc nhieân hôn caû
laø oâng troâng raát treû, treû hôn chuùng toâi nöõa. Treân Thieân Ñaøng, taát
caû chuùng ta seõ ñöôïc treû laïi. Lôøi cuûa AÙp-ra-ham cuõng laøm chuùng
toâi ngaïc nhieân vaø chuùng toâi seõ khoâng bao giôø queân. OÂng chaøo
möøng chuùng toâi vaøo Thieân Ñaøng vaø cho chuùng toâi bieát raèng chaúng
bao laâu nöõa chuùng toâi seõ ñöôïc ôû ñoù vì söï trôû laïi cuûa Chuùa Cöùu Theá
Gieâ-xu raát gaàn roài.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét